Rozdiel medzi oddanou službou a zmyslovým pôžitkom

Pomerne často sa stáva, že ľudia chápu slovíčko “služba” ako otroctvo. No keď sa na službu ako na princíp pozrieme bližšie, uvidíme, že každý slúži. Či chce, či nechce, či vedome, či nevedome.

Ľudia, ktorí si pod vplyvom iluzornej energie Máje myslia, že sú slobodní, vnímajú oddanú službu a oddaných často takto:

– Možno to bude znieť tvrdo, ale vidím v tvojom zmýšľaní mentalitu otroka. Zbavuješ sa všetkých krás, ktoré nám boli zadarmo dané, nazveš ich potupne že “zmyslové pôžitky” výmenou za oddanie sa nejakej ideológii, ktorú si si sám ani nevyvinul, nadiktoval ti ju niekto iný. Jo! Takto ja vidím podstatu celého náboženstva: je to len ideológia nato aby ľudia predali svoje vedomie do otroctva. Vymyslel ju jeden človek a nadiktoval iným.

Toto je bežné nepochopenie oddaných a oddanej služby ľuďmi, ktorí s oddanou službou nemajú žiadnu skúsenosť a za každú cenu chcú byť slobodní, ale aj tak sa im to nedarí. Slúžiť musia, či chcú, či nechcú – domácim miláčikom, partnerovi, deťom, štátu, mamonu a tiež svojim zmyslom, ktoré neustále diktujú čo chcú… Vysvetlenie je nasledujúce:

– Nerozumieš čo je vlastne oddaná služba ?
Otroctvo je v skutočnosti otroctvo svojim zmyslom.
Zmysly ti diktujú čo máš robiť, čo máš jesť, čo máš ovoniavať, kam máš ísť….
A hmotné túžby takisto…
Povaha duše je služobník. Buď slúžiš iným ľuďom, zvieratám, svojim zmyslom, alebo Bohu. Nič medzitým. Ľudia slúžia rodine, domácim miláčikom, svojim zmyslom a vo svojej naivite a ilúzii si myslia akí sú slobodní a páni. Nie sú. Slúžia, či už si to uvedomujú, alebo nie.
Oddaná služba je v skutočnosti veľmi vznešená, pretože dušu oslobodzuje od hmotného poňatia života, od zmyslového pôžitku a hmotných túžob a dosahuje šťastie v službe Bohu ❤
Kdežto keď duša slúži zmyslom a neovládnutým zmyslom druhých, nikdy nebude šťastná.
Pretože zmysly nemožno uspokojiť žiadnym množstvom zmyslového pôžitku natrvalo. Zmysly sú nenásytné a chcú stále viac a viac a viac…. preto sa ľudia stávajú závislými na drogách, sexe, hazarde,…. zmysly chcú viac, ale vedú živú bytosť do záhuby. Takto živá bytosť hľadá šťastie nevediac, kde skutočné šťastie je. Blúdi životom… považujúc dočasné šťastie zo zmyslového pôžitku za cieľ svojho života.

Šťastie získané zmyslovým pôžitkom je veľmi prchavé a iluzorné. Trvá len krátku chvíľku a keď pominie, šťastie strieda nešťastie. Každý vedomý človek to môže vo svojom živote pozorovať.

Šríla Prabhupáda na jednej zo svojich prednášok povedal: “Ak nechcete slúžiť Bohu, budete slúžiť psovi.” Ref. – “God” je v angličtine “Boh” a odzadu je “Dog” – pes. A presne to sa deje. Ľudia namiesto Bohu slúžia svojim psom, mačkám a iným domácim miláčikom, deťom, partnerovi a všetkým, ktorí od nich niečo vyžadujú. Jednoducho každá živá bytosť niekomu slúži, pretože je to jej večná povaha (dharma), rovnako ako povaha ohňa, alebo Slnka je teplo a svetlo.

Služba svojim zmyslom, alebo neovládnutým zmyslom druhých nemôže dušu uspokojiť. Zmysly sú prepojené s mysľou a telom, ale duša stojí nad nimi, je akýmsi pozorovateľom. Neovládnuté zmysly sa prirovnávajú k splašeným koňom, myseľ je vozataj, ktorý drží oprate zmyslov a duša sa vezie vo voze. Duša môže kričať na myseľ kam chce ísť, ale keď sú myseľ a zmysly neovládnuté, vedú dušu tam, kde nechce byť. Iba ak sú myseľ a zmysly ovládnuté, duša sa môže dostať tam, kam chce. A na to slúži práve oddaná služba. Môžeme sa snažiť ovládnuť myseľ a zmysly iným spôsobom, ale nemusí to byť tak efektívne, ako oddaná služba, ktorá sa odporúča ľuďom súčasného veku ako proces sebarealizácie.

mind-and-senses-out-of-control

Čo je oddaná služba?

Tretia kapitola knihy “Nektar pokynů” popisuje oddanú službu nasledovne:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Existuje devět způsobů oddané služby:

1. naslouchání jménu a slávě Nejvyšší Osobnosti Božství,

2. opěvování Jeho slávy,

3. vzpomínání na Pána,

4. sloužení Pánovým nohám,

5. uctívání Božstva,

6. klanění se Pánu,

7. jednání jako Pánův služebník,

8. přátelení se s Pánem,

9. odevzdání se plně Pánu.

Śravaṇam neboli naslouchání je první krok k získání transcendentálního poznání. Neměli bychom poslouchat neautorizované osoby, ale měli bychom se obrátit na pravou osobu, jak je doporučeno v Bhagavad-gītě (4.34.):

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

„Snaž se poznat pravdu tak, že se obrátíš na duchovního učitele. Pokorně se ho dotazuj a služ mu. Osoby, které znají vlastní já, ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.“

Muṇḍaka Upaniṣada dále doporučuje – tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet: „Abychom porozuměli transcendentální vědě, musíme se obrátit na pravého duchovního učitele.“ Způsob pokorného přijetí transcendentálního důvěrného poznání se nezakládá na mentální spekulaci. Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom řekl Rūpovi Gosvāmīmu:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

„Všechny živé bytosti putují celým tímto vesmírem podle své karmy. Ta, která má velké štěstí, dostane milostí Kṛṣṇy příležitost sdružovat se s pravým duchovním mistrem. Milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra tato osoba obdrží semínko rostlinky oddané služby (bhakti-latā).“ (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.151) Hmotný svět je vězením živých bytostí, které jsou svojí přirozeností ānandamaya, hledající štěstí. Ve skutečnosti se chtějí vysvobodit z vězení tohoto světa podmíněného štěstí, ale neznají proces osvobození, a tak jsou nuceny se převtělovat z jednoho životního druhu do druhého a z jedné planety na druhou. Tímto způsobem putují hmotným vesmírem. Přeje-li někomu štěstí, takže přijde do styku s čistým oddaným a trpělivě mu naslouchá, začne se ubírat cestou oddané služby. Tuto příležitost dostane ten, kdo je upřímný. Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy dává tuto možnost celému lidstvu. Pokud člověk díky štěstí využije této příležitosti a začne se věnovat oddané službě, okamžitě se mu otevře cesta k osvobození.

Této příležitosti bychom se měli velmi nadšeně chopit a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Bez nadšení nemůžeme uspět. Dokonce i v hmotném světě musíme být velmi nadšení, abychom v něčem uspěli. Student, obchodník, umělec nebo kdokoliv jiný, kdo chce uspět ve svém oboru, musí být nadšený. Podobně musíme být velmi nadšení v oddané službě. Nadšení znamená jednat, ale jednat pro koho? Odpověď zní, že bychom měli vždy jednat pro Kṛṣṇu – kṛṣṇārthākhila-ceṣṭā (Bhakti-rasāmṛta-sindhu).

Chceme-li dosáhnout dokonalosti bhakti-yogy, měli bychom ve všech životních obdobích konat oddanou službu pod vedením duchovního učitele.

_______________________________________________

Z toho vyplýva, že aby sme sa naučili vykonávať oddanú službu správnym spôsobom, potrebujeme sa učiť od kvalifikovaného duchovného učiteľa, ktorý je v oddanej službe pokročilý. Nikto si nemôže vymyslieť oddanú službu a špekulovať, že napríklad pitie piva je oddaná služba. Od pravého duchovného učiteľa sa môžeme naučiť čo je a čo nie je oddaná služba a aký je výsledok oddanej služby. Nie len teoreticky, ale hlavne prakticky. Oddaná služba je veľmi praktická a každý môže pocítiť jej účinok na vlastnej koži.

O tom, ako rozoznať pravého duchovného učiteľa od falošného, píšem v článku “Pravý duchovný učiteľ“. Tiež o dôležitosti duchovného učiteľa je článok “Dôležitosť (duchovného) učiteľa“.

V dnešnej dobe je populárne vymýšľať si vlastný proces sebarealizácie podľa toho, čo ľuďom vyhovuje. Zmätení ľudia vymýšľajú rôzne druhy jógy ako napríklad “beer joga”, “acro joga”, “taká joga”, “hentaká joga”,… ale to sú výmysly, ktoré nikomu reálne nepomôžu. Naopak, môžu ešte uškodiť a živú bytosť ešte viac zapliesť v zmyslovom pôžitku. Nikto si nemôže vymyslieť proces sebarealizácie, ktorý ho očistí od hmotných túžob a dovedie späť k Bohu. Tento proces je pevne stanovený postupnosťou duchovných učiteľov, ktorá začína u samotného Boha. Môže to znieť pre niektorých nepochopiteľne a neuveriteľne, ale keď svoje vedomie očistíme oddanou službou, dokážeme pochopiť viac a viac a pokročiť na ceste k Bohu k dokonalému večnému šťastiu.

Živá bytosť môže byť skutočne šťastná keď začne vykonávať oddanú službu pod vedením pravého duchovného učiteľa. Tento proces nie je na začiatku ľahký (hlavne pre tých, ktorí sú veľmi pripútaní k zmyslovému pôžitku) a vyžaduje si veľké úsilie a ochotu na sebe zamakať, ale výsledok stojí za to.

O oddanej službe učia knihy “Učení Šrí Kapily“, “Šrímad bhágavatam“, “Bhagavad-gíta, taká aká je“, “Nektar oddanosti“, “Śrī Caitanya-caritāmṛta” a ďalšie

Mnohí ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s oddanou službou si myslia, že je to akási viera, alebo fanatizmus. Oddaná služba je v skutočnosti veda. Na začiatku je prepoklad – teória. Praxou, experimentom zisťujeme či je teória pravdivá. Každý tak môže dospieť k osobnej skúsenosti a nemusí už len veriť. Bude vedieť ako to naozaj je. A verte, či neverte, oddaná služba funguje tak, ako ju popisujú veľkí svätci. Keď budeš robiť to a to, takýto bude výsledok. Keď to robiť nebudeš, výsledok bude takýto. Všetko si môžeme overiť praxou, len musíme chcieť. Bohužiaľ nie všetci chcú a hľadajú iné cesty ku šťastiu a špekulujú nad oddanou službou bez akéhokoľvek pochopenia a skúsenosti. Keď budú dostatočne sklamaní z neustáleho hľadania, dospejú časom k oddanej službe, ktorá je pre živú bytosť prirodzená ako voda pre rybu.

Oddaná služba je cesta lásky, šťastia, súcitu, pokory a nesmiernej milostivosti pre všetky živé bytosti. Všetkým ukazuje kam v skutočnosti patria a čo majú robiť, aby sa tam dostali. Múdry človek využije túto možnosť a dá tomu šancu :) Menej inteligentní stále hľadajú šťastie a naplnenie v zmyslovom pôžitku, ktorý v konečnom dôsledku vedie vždy k sklamaniu. Je dôležité toto začať pozorovať vo svojom živote a uvedomiť si čo vlastne chcem so svojim životom spraviť. Či ho chcem prežiť zvieracím štýlom života – jedením, spaním, párením sa, obraňovaním sa a zmyslovým pôžitkom. Alebo sa vydám hľadať Absolútnu pravdu na cestu sebarealizácie, na cestu k dokonalému šťastiu.

Ľudský život dáva jedinečnú príležitosť zisťovať o živote viac a je škoda to nevyužiť.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥