Rozdielne a spoločné črty Kresťanstva a Hare Krišna

Mnohí kresťania (a nie len kresťania) majú predsudky voči iným náboženstvám a učeniam. Pretože farári ich v kostole strašia, že len Ježiš Kristus ich môže spasiť a všetky ostatné náboženstvá a učenia sú Satanovo dielo, ktoré by ich zviedlo na zcestie, ktoré vedie do pekla. Mnohí ľudia tomuto slepo veria a potom sú vystrašení a pohoršení, keď vidia oddaných Krišnu spievať, alebo ponúkať sladkosti, alebo knihy o meditácii a jóge na ulici. Je to veľmi smutné.

harinam

Kresťanstvo a Hare Krišna majú toho veľa spoločného. Avšak ľudia, ktorí nepoznajú učenie Hare Krišna, si myslia, že Hare Krišna a kresťanstvo je niečo úplne iné. A potom vznikajú zbytočné rozpory medzi kresťanmi a oddanými Krišnu.

Spoločné črty

Ruženec

V kresťanstve aj v Hare Krišna existuje ruženec. Kresťania opakujú na ruženci motlidby a oddaní Krišnu opakujú Hare Krišna mahá-mantru, ktorá je tiež v podstate motlidba:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Preklad Hare Krišna mahá-mantry znie „Ó, Božia energia, ó, Bože (Krišna), prosím Ťa, zamestnaj ma v oddanej službe Tebe“.

Kresťania majú ružence s rôznym počtom guličiek – 10, 33, 50, 100 alebo 500. Krišňácky ruženec má 108 guličiek, rovnako ako buddhistický.

japa-mala

Nie všetci kresťania používajú ruženec. Iba tí najúprimnejší. Oddaní Krišnu recitujú Hare Krišna mahá-mantru na ruženci každý deň.

Každodenné odriekanie Hare Krišna mahá-mantry na ruženci je praktický základ učenia Hare Krišna. Hare Krišna mahá-mantra očisťuje vedomie a človek sa tak dostáva do kvality dobra, získava dobré vlastnosti (pokora, milostivosť, mierumilovnosť, súcit, vnútorný pokoj…), zbavuje sa zlých vlastností a emócií (pýcha, hnev, chtíč, chamtivosť,…) a konečným cieľom opakovania mahá-mantry je obnoviť zabudnutý vzťah k Bohu. S očisteným vedomím je možné chápať duchovné témy hlbšie. Preto je veľmi dôležité venovať sa každodennému odriekaniu Hare Krišna mahá-mantry. Tak, ako je sprcha dôležitá pre očistu tela, rovnako je dôležité opakovanie mahá-mantry pre očistu vedomia. Šríla Prabhupáda (zakladateľ Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu) stanovil minimálny počet kôl na ruženci na 16. To znamená 16 * 108 = 1728x opakovaní mahá-mantry denne. Trvá to asi 2 hodiny. Nie každý hneď zvláda recitovať 16 kôl denne. Je možné začať 1 kolo denne (108x opakovanie mahá-mantry), čo začiatočníkovi trvá približne 10 minút a účinok mahá-mantry sa dostaví aj tak. Avšak tí, ktorí to myslia s vedomím Krišnu vážne, by mali zvládať minimálne 16 kôl denne.

Poznám zopár kresťanov, ktorí sa modlia každé ráno na ruženci, podobne ako oddaní Krišnu a sú to veľmi dobrí ľudia. Veľmi im to pomáha udržiavať vedomie v kvalite dobra. Dokonca sú vegetariáni, nepijú alkohol, nehazardujú a nemajú nemanželský sex. Nasledujú úprimne Ježišovo učenie a je to vidieť. Rovnako ako je vidieť, keď oddaní Krišnu nasledujú Krišnovo učenie. Učenie Ježiša a učenie Krišnu je rovnaké. Obe učenia učia ako milovať Boha.

Láska k Bohu

Kresťania hovoria: „Ježiš ťa miluje“. Ježiš hlásal nie len lásku k Bohu, ale aj ku všetkým živým bytostiam, k celému božiemu stvoreniu. „Miluj blížneho svojho ako seba samého“, učil Ježiš. Keby všetci ľudia žili podľa učenia Ježiša, svet by bol rajom. Učenie Hare Krišna sa od Ježišovho učenia v tomto nelíši. Takisto učí ako znovuobnoviť náš zabudnutý vzťah s Bohom a rozvinúť tak lásku k Nemu a k celému Jeho stvoreniu.

Dobročinnosť

Existujú rôzne dobročinné kresťanské organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. To je pekné. Aj hnutie Hare Krišna má zopár dobročinných projektov pomáhajúcim ľuďom v hmotnej, ale i v duchovnej núdzi – napríklad projekt Food for life – Jedlo pre život poskytuje dennú dávku vydatného posväteného vegetariánskeho jedla (prasádam) ľuďom v núdzi.

Medzi najväčšiu dobročinnosť však patrí rozdávanie kníh Šrílu Prabhupádu, ktoré ľuďom menia pohľad na život a pomáhajú im nájsť a naplniť zmysel života. Najväčšia kríza v súčasnosti je duchovná kríza. Väčšina ľudí ani len netuší na čo je určený ľudský život a márnia ho činnosťami, ktoré robia aj zvieratá a budú ich na konci života ľutovať. Knihy Šrílu Prabhupádu zaháňajú duchovnú krízu, prinášajú ucelenejší pohľad na ľudský život a pomáhajú tisícom, ba miliónom ľuďom po celom svete nájsť hlbší zmysel života. Mnohí ľudia sa vďaka Šrílovi Prabhupádovi stávajú lepšími a pomáhajú meniť svet k lepšiemu, hlavne po duchovnej stránke. To je najväčšia dobročinnosť.

books

Nebo a peklo

V Biblii sa spomína nebo a peklo. Aj védy popisujú nebeské a pekelné planéty, ale oveľa obšírnejšie. Viď. časť článku „Rozdielne črty – Čo je po smrti“.

Duchovný učiteľ

Ježišovo učenie a Krišnovo učenie sa vo veľa veciach zhoduje.

Ježiš v evanieliu Jána v dvanástej kapitole hovorí: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal v tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

Krišna v Bhagavad-gíte 4.34 hovorí: „Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli pravdu.“

Ježiš bol duchovný učiteľ zoslaný Otcom, aby učil ľudí pravde. Ježiš bol v skutočnosti čistý oddaný Boha, Krišnu, no niektorí kresťania si to však trošku poplietli a považujú Ježiša za Boha. Ježiš o sebe nikde netvrdí, že je Boh. Všade spomína Otca a Otcovu vôľu. Pravý duchovný učiteľ nehovorí nič, čo by bolo v rozpore s Božím slovom a učí ako znovuobnoviť náš zabudnutý vzťah s Bohom.

„Veď ani ja — Syn človeka — som neprišiel na svet preto, aby mi ostatní slúžili, ale aby som ja im slúžil a aby som obetoval svoj život za záchranu mnohých.“ – MK 10.45

Ježišove vyjadrenie v MK 10.45, že neprišiel na svet preto, aby mu ostatní slúžili, sa môže zdať protichodné ku Krišnovmu vyjadreniu v Bhagavad-gíte 4.34, kde spomína službu duchovnému učiteľovi. Keď sa na to pozrieme dôkladnejšie, zistíme, že duchovný učiteľ slúži žiakom a žiaci duchovnému učiteľovi. Duchovný učiteľ slúži ostatným tak, že im poskytuje záchranné koleso, ktoré ukončuje hmotnú existenciu a zaisťuje vstup do Božieho kráľovstva. A žiaci zároveň slúžia duchovnému učiteľovi tak, že nasledujú jeho pokyny.

Rozdielne črty

Písmo a poznanie

Kresťanská Biblia ponúka oproti Védam veľmi málo informácií o Bohu a o Jeho stvorení.

Zato védske písma, z ktorých čerpá učenie Hare Krišna, detailne popisujú ako Boha, tak Jeho stvorenie. Oddaní Krišnu tak presne vedia kto je Boh, ako vyzerá, aké má vlastnosti, čo má a nemá rád, ako Ho môžu spoznať osobne, ako vyzerá duchovný svet, ako vznikli vesmíry a život v nich, ako majú naplniť zmysel ľudského života a veľa iných vecí.

Védske písma sú prirovnávané k fľaši a Biblia je len malá črepina z tejto fľaše. Védske písma poskytujú oveľa viac informácií, ktoré navyše dávajú dokonalý zmysel. Keď ľudia tieto rady uvedú do praxe, je zaručená mierumilovná a prosperujúca spoločnosť.

Meno Boha

Kresťanstvo (alebo niektorá jeho odnož) učí, že Boh je trojjediný – Otec, syn a duch svätý. Teda Ježiš je zároveň syn boží a zároveň Boh. Je to zvláštne. Každopádne pre veľa kresťanov je zaťažko prijať, že Boh môže mať aj iné meno ako Ježiš – Jehova, Allah, Krišna, Višnu, Ráma, Ramchat,…

Je zaujímavé, že kvoli rozdielu mena Boha vznikajú nemalé rozpory a ústia až do násilia, vojen a vrážd v mene Boha.

krishna-syamasundara_1

Pre oddaných Krišnu je Krišna Najvyššia Osobnosť Božstva, teda Boh. Krišna znamená všepríťažlivý – to znamená, že priťahuje všetky živé bytosti. Pretože všetky živé bytosti pochádzajú z Krišnu a majú s ním večný vzťah (či už neutrálny, služobnícky, priateľský, rodičovský, alebo milenecký). Krišna je tiež známy ako Višnu, alebo Ráma. Krišna má nespočetne veľa mien a podôb. Védy popisujú rôzne zjavenia Boha v rôznych dobách v rôznych podobách s rôznymi menami. Prečo by sme mali obmedzovať Boha na jednu podobu s jedným menom? Má síce jednu pôvodnú, večnú podobu, ale zároveň má nespočetne veľa iných podôb a mien. Je neobmedzený.

Veriť vs. Vedieť

Kresťanstvo učí: „uverte a budete spasení“. Učenie Hare Krišna učí: „na začiatku je viera, no svoju vieru by sme si mali overiť, aby sme získali poznanie“.

Vegetariánstvo a princíp nenásilia

Aj keď jedno z desiatich prikázaní znie „Nezabiješ!“, mnohí kresťania jedia mäso a podporujú tak zabíjanie zvierat v bitúnkoch. Priamo síce nezabíjajú, ale podporovanie zabíjania je prakticky to isté, ako keby zabíjali sami. Zabíjanie sa deje len kvoli ľuďom, ktorí vyžadujú zabíjanie. Ľudia, ktorí chcú mať mäso na tanieri, vyžadujú zabíjanie zvierat. A kvoli nim sa zvieratá zabíjajú. Tam, kde je dopyt, vzniká ponuka.

cruel vegans

Oddaní Krišnu nepodporujú zabíjanie zvierat a živia sa bezmäsitou stravou, ktorá je navyše pre ľudské telo a životné prostredie oveľa prospešnejšia ako mäsitá. Oddaní Krišnu nejedia nič, čo by nezjedol Krišna. Krišna prijíma len potraviny v kvalite dobra – ovocie, obilie, mlieko a určité druhy zeleniny. Krišna nemá rád potraviny v kvalite vášne a nevedomosti – mäso, vajcia, cibuľa, cesnak, huby. Pretože tieto potraviny negatívne ovplyvňujú vedomie a človek sa tak nedokáže sústrediť na duchovné aktivity. Iba potraviny v kvalite dobra sú vhodné pre duchovný rast.

Čo je po smrti

Kresťania veria, že keď budú veriť v Ježiša Krista, tak budú automaticky spasení a pôjdu do neba. A tí, čo neveria, budú naveky zatratení v pekle.

Védy popisujú nebeské aj pekelné planéty. Popisujú tiež za aké činy sa živá bytosť dostane na aké planéty. Za dobré činy získava kredit, vďaka ktorému bude môcť tráviť určitý čas na nebeských planétach, kde je zmyslový pôžitok oveľa väčší ako na Zemi. Ale keď jej dojde kredit za zbožné činy, bude sa musieť opäť vrátiť na Zem. Za zlé činy si bude musieť odpykať trest na pekelných planétach, ale opäť keď vyprší čas, bude sa musieť vrátiť na Zem. Nič také, ako večné zatratenie v pekle nehrozí. Z pekla je cesta späť. Aj keď môže byť v pekle veľmi dlhý čas, ktorý sa nám javí ako večnosť, aj tak z neho neskôr odíde. Živá bytosť si odpyká trest v pekle, podobne ako sa trest odpykáva vo väzení a po určitom čase dostane opäť možnosť napraviť svoje hriechy. Bolo by veľmi nespravodlivé, keby nemala možnosť napraviť svoje hriechy. Ak je Boh naozaj spravodlivý, dá možnosť aj tým najväčším hriešnikom napraviť sa. Preto je niečo ako večné peklo nezmysel.

Jeden život vs. reinkarnácia

Kresťania veria, že žijú len tento život a po smrti budú vzkriesení a pôjdu do neba, späť k Bohu. Stačí na to vraj veriť v Ježiša Krista. Lenže Ježiš nikde nehovorí, že do nebeského kráľovstva sa dostanú ihneď po smrti. Navyše hovorí, že len veriť v neho nestačí: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.[MT 7.21] Takže skutky sú dôležíté, nestačí len veriť.

“Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť.” [Bg 2.13]

Védy popisujú, že živá bytosť (duša) po smrti dostáva ďalšie telo na základe vedomia v okamihu smrti a na základe svojich činov (karmy). Nazýva sa to prevteľovanie, alebo tiež reinkarnácia. Reinkarnáciu a karmu popisujú mnohé učenia. Pretože reinkarnácia a karma dáva oveľa väčší zmysel ako spasenie na základe viery a večné peklo. Karmu v krátkosti popisuje aj Biblia: „Čo zaseješ, to zožneš“. Záleží teda od našich činov, čo sa nám bude diať v tomto živote a čo s nami bude po smrti.

Védy popisujú nebeské planéty (vyšší planetárny systém), zemské planéty (stredný planetárny systém), pekelné planéty (nižší planetárny systém) a duchovný svet. Nebeské, zemské a pekelné planéty sú hmotné. Duchovný svet nie je hmotný, je jednoducho duchovný. Živá bytosť sa po smrti prevteľuje na ktorúkoľvek planétu v ktoromkoľvek planetárnom systéme podľa svojich zásluh – za zlé činy ide na pekelné planéty, za dobré činy ide na nebeské planéty a za neutrálne činy získava zrodenie na zemských planétach. Ak dôkladne dodržiava védske náboženské zásady (Vôľu Božiu), po smrti môže vstúpiť do duchovného sveta, kde neexistuje smrť, ani utrpenie. Duchovný svet a živé bytosti v ňom sú večné. Je to večné Božie kráľovstvo plné blaženosti a poznania.

Dosiahnutie cieľa života

Cieľom (ľudského) života je návrat do božieho kráľovstva – do duchovného sveta. Ak živá bytosť dodržiava (védske) náboženské zásady, môže do určitej miery už v tomto živote okúsiť blaženosť a poznanie z duchovného sveta. Túto blaženosť a poznanie prináša pravidelné opakovanie Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Ospevovanie mien Boha je odporúčaný spôsob sebarealizácie v tomto veku. V rôznych náboženstvách ospevujú rôzne mená Boha.

Harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nesty eva gathir anyatha

„V tomto veku Kali nie je iný spôsob, nie je iný spôsob, nie je iný spôsob sebarealizácie ako spievanie svätého mena, spievanie svätého mena, spievanie svätého mena Pána Hariho“ [Adi 17.21]

Každý, kto pravidelne ospevuje mená Boha a načúva tomuto ospevovaniu, robí duchovný pokrok a cíti tento pokrok na vlastnej koži.

„V tomto vĕku Kali Pán Kṛṣṇa inkarnuje v podobĕ svého svatého jména, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Pouhým zpíváním svatého jména se človĕk přímo sdružuje s Pánem. Každý, kdo to dĕlá, je zcela jistĕ osvobozen.“ [Adi 17.22]

Keď budeme pravidelne (každý deň) spievať, alebo recitovať mená Boha (napr. Hare Krišna mahá-mantru), naše vedomie sa očistí a budeme tak môcť chápať duchovné témy viac a viac a nakoniec dosiahneme konečný cieľ ľudského života – lásku k Bohu. A keď budeme milovať Boha – svojho Otca, budeme konať Jeho vôľu, nie svoju. Presne tak, ako to učil Ježiš, Šríla Prabhupáda a ďalší svätci.


Upozornenie: Články boli napísané s určitým stupňom vedomia. Keďže sa neustále vyvíjam, staršie články nemusia odzrkadľovať môj súčasný stav vedomia. Nie so všetkými článkami sa v súčasnosti stotožňujem. Avšak sú ponechané pre tých, ktorí sa nachádzajú na rovnakom alebo podobnom stupni vedomia akým boli články písané.
Ak ti článok pomohol, môžeš prejaviť svoju vďaku aj finančným príspevkom:

IBAN: SK3356000000004419953001

Ďakujem za každý jeden príspevok ♥ Nech Vás Láska sprevádza ♥

 • kentan

  Zdravim, rad by som sa vyjadril ku clanku, ospravedlnte ma, no budem pisat bez diakritiky.

  Hned v uvode pisete ze farari mnohych krestanov strasia. To nie je celkom tak, kedze samotne prve prikazanie desatora hovori: [Ja som Pan Boh tvoj, nebudes mat inych bohov okrem mna aby si sa im klanal] dalej napr. Jan 14:6: [Ja som cesta, pravda a zivot. Nik nepride k Otcovi, iba cezo mna.]
  Vyssie uvedene ale neznamena ze by sme sa mali stranit ci dokonca bat inych nabozenstiev.
  Predsudky a pohorsenie prichadza zo strany vlaznych krestanov ktori neziju skutocnu vieru. (Na zaklade takychto ludi sa obraz o skutocnom uceni Jezisa Krista utvorit neda). Ja osobne nemam nic proti vasej evanielizacii, dokonca vas obdivujem, ze napriek pomerne malemu poctu (oproti katolikom) ohlasujete na uliciach, oslovujete ludi, ponukate knihy a ste otvoreni kazdemu.
  V tom by sme si my, krestania mali od vas brat priklad, my totiz malo evanjelizujeme.

  Co sa ruzenca tyka, v Krestanstve, su vsetky modlitby ruzenca
  hlboko biblicky zakorenene, priamo z biblie (napr aj modlitba Zdravas Maria – povod Lk 1:28)
  Modlitba ruzenca je zaroven povazovana ako jedn z najsilnejsich nastrojov v boji
  proti diablovi.

  Pisete ze ucenie Jezisa a ucenie Krisnu je rovnake – ak by to tak bolo, tak samotny tento vyrok je v kontradikcii s nazvom vaseho clanku.
  To ze obe ucenia ucia ako milovat Boha neznamena ze to su zhodne ucenia.

  5 Moj 6:5:[Milovat budes Hospodina, svojho Boha, celym svojim srdcom, celou dusou a celou silou]
  Pana by sme mali pokladat na prve miesto.

  Tvrdite, ze Jezis nikde nehovori o sebe ze je Boh. Mate ciastocne pravdu, ak narazate na to ze v biblii sa Jezis sam ako Boh neoznacuje
  Avsak, explicitne je pisane o najsvatejsej trojici, Jezis hovori a kona v sulade s tym nepriamo, najdolezitejsia cast zivota Jezisa Krista –
  jeho odsudenie, smrt a vykupenie z nasich hriechov – sa ohohrala na zaklade obvinenia ze sa “vydaval” za Bozieho syna.
  Jan 10:30:[Ja a moj Otec sme jedno], dalej Jan 1:1:[to Slovo bol Boh], 1:14:[to Slovo sa stalo telom],
  takisto apostol Tomas vravi v Jan 20:28:[Moj Pan a moj Boh] – a Jezis mu to nevyvracia. Tajomstvo Najsvatejsej Trojice je ustrednym tajomstvom krestanskej viery, o tomto tajomstve diskutujeme s vysokou baznou a pokorou, v presvedceni ze ludsky rozum nedokaze vystihnut skutocnu Boziu podstatu trojice.
  Je to diametralne odlisne od ignorancie, alebo neznalosti, ci slepemu nasledovaniu.

  Co sa tyka odlisnosti,

  myslim ze iba po precitani Biblie, budete schopny skonstatovat kolko informacii
  o Bohu a stvoreni nam ponuka, takisto nemozem ja skonstatovat kolko je toho napisane o Hare Krisna, ak o jeho uceni nemam hlbsiu znalost.
  Kristus nam nezanechava len mudrost, skusenost, prikazania, ale co je najdolezitejsie, zanechava nam sameho seba. Chce naplnit nas vztah s Bohom skrze seba.

  co sa tyka otazky verit vs vediet, urestanstvo uci: uverte a budete spaseni. ano, a dalej specifikuje co znamena uverit. uverit znamena nasledovat Krista, zit podla jeho slova, podla jeho prikazani, mat s snim osobny vztah.
  uverit je v tomto kontexte hlboky pojem. Lk 14:33:[A tak nikto z vas nemoze mi byt ucenikom, ak sa nezriekne vsetkeho co ma],
  Mt 7:22:[Mnohi mi povedia v ten den: Pane Pane, ci sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyhanali sme v tvojom mene demonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocnych cinov? Vtedy im vyhlasim: Nikdy som vas nepoznal. Odidte odo mna, pachatelia nepravosti.]
  Mt 5:20:[Preto vám hovorim: Ak vaša spravodlivost nebude vacsia ako spravodlivost zakonnikov a farizejov, nevojdete do nebeskeho kralovstva.]
  to hlboko vyvracia aj vasu otazku, co je po smrti, ziadna automaticka spasa!

  Hlboko ma mrzi, ze mate obraz utvoreny na zaklade vlaznych krestanov, je to uplne inac, tak isto vas ja, ako cloveka beriem s rezervou, a neuzatvaram svoj obraz
  o Hare Krisna len na zaklade toho co pisete vy. Taktiez vas prosim aby ste aj to com sem napisal brali do istej miery ako moj osobny pohlad.

  • http://hromnik.com Tomáš Hromník

   Zdravíčko, ďakujem za vyjadrenie. Kresťanstvo aj Hare Krišna sú krásne učenia o Bohu, ktoré vyžadujú hlbšie štúdium a prax na ich hlbšie pochopenie. Moje dojmy z kresťanov pramenia práve z vlažných kresťanov, ktorí síce hovoria, že sú kresťania, ale nesprávajú sa podľa toho. Na ulici pri distribúcii kníh Šrílu Prabhupádu som stretával veľa takých “kresťanov”. Párkrát som stretol aj skutočných, úprimných kresťanov, s ktorými som viedol príjemný rozhovor. Ale tých bolo naozaj málo.

 • dllsllsl

  K tej konzumacii masa, urcite je dobre ked sa jeho konzumacia obmedzi. Ale striktne vegetarianstvo nie je pre kazdeho, plus v niektorych druhoch masa sa nachadzaju cenne latky, vid morske ryby, ktore su hlavnym zdrojom omega mastnych kyselin. Moje stravovanie je na 90% bezmasite a zatial mi to tak vyhovuje. Ale ked dostanem chut na grilovanu rybu, tak si ju jednoducho dam! Avsak vegetarianska strava musi byt dobre rozlozena, inac sa moze stat, ze si clovek privodi napriklad anemiu. Dalej existuju skupiny ludi, ktori maju specificku dietu, napr. celiatici. Keby tito vynechali este aj maso aleb nedajboze vsetky zvieracie produkty, tak by to nemuselo dopadnut dobre. Zdravie je velmi cenna deviza a netreba sa s tym zahravat. Aj ked, menej masa mnohym z nas prospeje.

  • Marcel Milarapa

   Bratku, gro celeho vegetarianstva je nenasilie jedna z podmienok v duchovnom pokroku.
   Co je z tvojho prispevku najpodstatnejsie, je si uvedomit, ze ,,ty si rybu das ked na nu mas CHUT,, to znamena, ze tvoje egoisticke zmyslove potesenie je viac ako sucit k zivej bytosti. Krisnao, Buddha, Jezis povedal nezabijes.
   Vyhovorky typu omega kyseliny a pod je alibizmus. Ked sa trochu rozhliadnes zistis, ze su vegansky aj vegetariansky vrcholovy sportovci, kulturisti atd a ziju a su su zdravi aj bez masa.
   Nechces sa vzdat uplne masa to je ten bod.

 • peter

  Zdravím,rád by som vyjadril k Vášmu článku .

  Začal by som alebo chcel by som objasniť pár vecí :)

  “Nie všetci kresťania používajú ruženec. Iba tí najúprimnejší.”

  Ruženec nieje žiadnym znakom oddanosti Bohu, človek ktorý sa modlí k Bohu sa
  nemá modliť bezmyšlienkovito a hovoriť do prázdna.

  Ale keď sa ty modlíš,

  vojdi do svojej izby, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý
  je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

  7 A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre
  svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš
  Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.

  Ruženec sa nemodlil ani Ježiš ani Peter ani nik všimnite si že v poslednej dobe
  sa snaží RKC prezentovať Máriu pomaly viac ako Boha . Nato si dávajte pozor !

  Je mnoho falošných siekt,učitelov a cirkví ale ja teraz idem písať o Bohu nie
  denominácii alebo cirkvi.

  Dalej ste napísali :

  “Učenie Hare Krišna sa od Ježišovho učenia v tomto nelíši. Takisto učí

  ako znovuobnoviť náš zabudnutý vzťah s Bohom a rozvinúť tak lásku k Nemu

  a k celému Jeho stvoreniu.”

  V učení Ježiša a Vašim je obrovský rozdiel . Hovoríte o láske ale aká to je
  láska bez pravdy ?

  Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som
  prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

  7

  A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto

  ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. 8

  Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy

  ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o

  nej.

  Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo
  odvraciate k inému evanjeliu,

  7 ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami
  a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8

  Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné)

  evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je

  prekliaty!

  Povedzte prečo si vyberáte slová z biblie a tie ktorí Vám pasujú ale tie ktoré
  nepasujú vyhadzujete ? Neklamete sa tak potom ?

  A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský;

  a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo
  jeden je váš Vodca, Kristus.

  Spýtal sa Ho teda Pilát:

  Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa

  na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo

  pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

  Poznáte pravdu a pravda Vás vyslobodí

  Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak
  len nie skrze mňa.

  Prosím skúmajte teda čo je pravda a hladajte , máte málo vedomostí o Bohu a
  Biblii budem sa za Vás modliť aby ste poznali a vedeli

  Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi,

  ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a
  vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.

  NO ONE LIKE HIM

  Ak teda Boh vzkriesil Ježiša svojho syna ktorý zomrel za hriechy každého z nás
  a ak niekto z nás povie že nemá hriech tak..

  Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.

  Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný
  a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 10
  Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás
  neprebýva.

  Ak je teda jediný Boh ktorý to všetko konal a iného takého ako on niet akému
  Bohu slúžite vy ?

  Ďalej ste napísali :

  “Kresťanstvo (alebo niektorá jeho odnož) učí, že Boh je

  trojjediný – Otec, syn a duch svätý. Teda Ježiš je zároveň syn boží a

  zároveň Boh. Je to zvláštne. Každopádne pre veľa kresťanov je zaťažko

  prijať, že Boh môže mať aj iné meno ako Ježiš – Jehova, Allah, Krišna,

  Višnu, Ráma, Ramchat,…

  Je zaujímavé, že kvoli rozdielu mena Boha vznikajú nemalé rozpory a ústia až do
  násilia, vojen a vrážd v mene Boha.”

  —-Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu
  modlám.—–

  To on dal svojho syna aby každý kto v neho verí nezahynul ale mal večný život .

  V tomto Vaše učenie je iné pretože človek sa sám nemôže zachrániť je to dar od
  Boha aby každý kto činí pokánie a verí v syna mal večný život !

  V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený
  pred všetkým stvorením,

  lebo v Ňom bolo

  stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj

  neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené

  skrze Neho a pre Neho.

  On je pred všetkým, a všetko spolu má v
  Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z
  mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Ježiš Kristus

  Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý
  ma poslal,

  a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma
  poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet,
  aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.

  Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj
  keď umrie,

  a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo
  mňa. Či veríš tomu?

  Dalej :

  Jeden život vs. reinkarnácia

  Biblia:

  Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo
  ich pamiatka je zabudnutá.

  Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom,
  čo sa deje pod slnkom.

  Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho
  zobudiť.

  Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď
  zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o
  jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.

  A posledná vec :

  Dosiahnutie cieľa života

  Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte,

  utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí,

  čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže pomôcť.

  Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a

  predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa.

  Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.

  Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a
  iného nieto.

  Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa

  nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a

  vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a zahanbia sa všetci,
  ktorí sa zlostia na Neho;

  A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas,
  ani nevideli Jeho tvár;

  a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte
  Tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma,
  lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.

  Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom
  mene, prijali by ste ho.

  Ježiš im povedal:

  Keby Boh

  bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a

  prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal.

  Prečo nechápete moju reč? Pretože
  nemôžete počuť moje slová.

  Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom

  ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí

  lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.

  Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.

  Píšem Vám sem toto všetko s láskou , prosím skúmajte to čo som sem
  napísal .

  Budem sa za Vás modliť . A určite aj vy proste a volajte k Bohu aby Vám
  ukázal kto je jediný a pravý BOH .

  Príjemný den prajem

 • peter

  Zdravím,rád by som vyjadril k Vášmu článku .

  Začal by som alebo chcel by som objasniť pár vecí :)

  “Nie všetci kresťania používajú ruženec. Iba tí najúprimnejší.”

  Ruženec nieje žiadnym znakom oddanosti Bohu, človek ktorý sa modlí k Bohu sa
  nemá modliť bezmyšlienkovito a hovoriť do prázdna.

  Ale keď sa ty modlíš,

  vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý

  je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

  7 A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre
  svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš
  Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.

  Ruženec sa nemodlil ani Ježiš ani Peter ani nik všimnite si že v poslednej dobe
  sa snaží RKC prezentovať Máriu pomaly viac ako Boha . Nato si dávajte pozor !

  Je mnoho falošných siekt,učitelov a cirkví ale ja teraz idem písať o Bohu nie
  denominácii alebo cirkvi.

  Dalej ste napísali :

  “Učenie Hare Krišna sa od Ježišovho učenia v tomto nelíši. Takisto učí

  ako znovuobnoviť náš zabudnutý vzťah s Bohom a rozvinúť tak lásku k Nemu

  a k celému Jeho stvoreniu.”

  V učení Ježiša a Vašim je obrovský rozdiel . Hovoríte o láske ale aká to je
  láska bez pravdy ?

  Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som
  prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

  7

  A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto

  ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. 8

  Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy

  ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o

  nej.

  Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo
  odvraciate k inému evanjeliu,

  7 ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami
  a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8

  Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné)

  evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je

  prekliaty!

  Povedzte prečo si vyberáte slová z biblie a tie ktorí Vám pasujú ale tie ktoré
  nepasujú vyhadzujete ? Neklamete sa tak potom ?

  A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský;

  a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo
  jeden je váš Vodca, Kristus.

  Spýtal sa Ho teda Pilát:

  Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa

  na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo

  pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

  Poznáte pravdu a pravda Vás vyslobodí

  Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak
  len nie skrze mňa.

  Prosím skúmajte teda čo je pravda a hladajte , máte málo vedomostí o Bohu a
  Biblii budem sa za Vás modliť aby ste poznali a vedeli

  Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi,

  ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a
  vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.

  NO ONE LIKE HIM

  Ak teda Boh vzkriesil Ježiša svojho syna ktorý zomrel za hriechy každého z nás
  a ak niekto z nás povie že nemá hriech tak..

  Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.

  Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný
  a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 10
  Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás
  neprebýva.

  Ak je teda jediný Boh ktorý to všetko konal a iného takého ako on niet akému
  Bohu slúžite vy ?

  Ďalej ste napísali :

  “Kresťanstvo (alebo niektorá jeho odnož) učí, že Boh je

  trojjediný – Otec, syn a duch svätý. Teda Ježiš je zároveň syn boží a

  zároveň Boh. Je to zvláštne. Každopádne pre veľa kresťanov je zaťažko

  prijať, že Boh môže mať aj iné meno ako Ježiš – Jehova, Allah, Krišna,

  Višnu, Ráma, Ramchat,…

  Je zaujímavé, že kvoli rozdielu mena Boha vznikajú nemalé rozpory a ústia až do
  násilia, vojen a vrážd v mene Boha.”

  —-Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu
  modlám.—–

  To on dal svojho syna aby každý kto v neho verí nezahynul ale mal večný život .

  V tomto Vaše učenie je iné pretože človek sa sám nemôže zachrániť je to dar od
  Boha aby každý kto činí pokánie a verí v syna mal večný život !

  V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený
  pred všetkým stvorením,

  lebo v Ňom bolo

  stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj

  neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené

  skrze Neho a pre Neho.

  On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom
  svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych,
  aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Ježiš Kristus

  Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý
  ma poslal,

  a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma
  poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet,
  aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.

  Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj
  keď umrie,

  a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo
  mňa. Či veríš tomu?

  Dalej :

  Jeden život vs. reinkarnácia

  Biblia:

  Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo
  ich pamiatka je zabudnutá.

  Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom,
  čo sa deje pod slnkom.

  Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho
  zobudiť.

  Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď
  zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o
  jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.

  A posledná vec :

  Dosiahnutie cieľa života

  Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte,

  utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí,

  čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže pomôcť.

  Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a

  predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa.

  Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.

  Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a
  iného nieto.

  Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa

  nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a

  vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a zahanbia sa všetci,
  ktorí sa zlostia na Neho;

  A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas,
  ani nevideli Jeho tvár;

  a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte
  Tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma,
  lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.

  Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom
  mene, prijali by ste ho.

  Ježiš im povedal:

  Keby Boh

  bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a

  prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal.

  Prečo nechápete moju reč? Pretože
  nemôžete počuť moje slová.

  Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom

  ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí

  lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.

  Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.

  Píšem Vám sem toto všetko s láskou , prosím skúmajte to čo som sem
  napísal .

  Budem sa za Vás modliť . A určite aj vy proste a volajte k Bohu aby Vám
  ukázal kto je jediný a pravý BOH .

  Príjemný den prajem

 • peter

  Zdravím,rád by som vyjadril k Vášmu článku .

  Začal by som alebo chcel by som objasniť pár vecí :)

  “Nie všetci kresťania používajú ruženec. Iba tí najúprimnejší.”

  Ruženec nieje žiadnym znakom oddanosti Bohu, človek ktorý sa modlí k Bohu sa
  nemá modliť bezmyšlienkovito a hovoriť do prázdna.

  Ale keď sa ty modlíš,

  vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý

  je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

  7 A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre
  svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš
  Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.

  Ruženec sa nemodlil ani Ježiš ani Peter ani nik všimnite si že v poslednej dobe
  sa snaží RKC prezentovať Máriu pomaly viac ako Boha . Nato si dávajte pozor !

  Je mnoho falošných siekt,učitelov a cirkví ale ja teraz idem písať o Bohu nie
  denominácii alebo cirkvi.

  Dalej ste napísali :

  “Učenie Hare Krišna sa od Ježišovho učenia v tomto nelíši. Takisto učí

  ako znovuobnoviť náš zabudnutý vzťah s Bohom a rozvinúť tak lásku k Nemu

  a k celému Jeho stvoreniu.”

  V učení Ježiša a Vašim je obrovský rozdiel . Hovoríte o láske ale aká to je
  láska bez pravdy ?

  Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som
  prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

  7

  A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto

  ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. 8

  Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy

  ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o

  nej.

  Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo
  odvraciate k inému evanjeliu,

  7 ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami
  a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8

  Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné)

  evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je

  prekliaty!

  Povedzte prečo si vyberáte slová z biblie a tie ktorí Vám pasujú ale tie ktoré
  nepasujú vyhadzujete ? Neklamete sa tak potom ?

  A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský;

  a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo
  jeden je váš Vodca, Kristus.

  Spýtal sa Ho teda Pilát:

  Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa

  na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo

  pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

  Poznáte pravdu a pravda Vás vyslobodí

  Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak
  len nie skrze mňa.

  Prosím skúmajte teda čo je pravda a hladajte , máte málo vedomostí o Bohu a
  Biblii budem sa za Vás modliť aby ste poznali a vedeli

  Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi,

  ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a
  vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.

  NO ONE LIKE HIM

  Ak teda Boh vzkriesil Ježiša svojho syna ktorý zomrel za hriechy každého z nás
  a ak niekto z nás povie že nemá hriech tak..

  Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.

  Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný
  a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 10
  Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás
  neprebýva.

  Ak je teda jediný Boh ktorý to všetko konal a iného takého ako on niet akému
  Bohu slúžite vy ?

  Ďalej ste napísali :

  “Kresťanstvo (alebo niektorá jeho odnož) učí, že Boh je

  trojjediný – Otec, syn a duch svätý. Teda Ježiš je zároveň syn boží a

  zároveň Boh. Je to zvláštne. Každopádne pre veľa kresťanov je zaťažko

  prijať, že Boh môže mať aj iné meno ako Ježiš – Jehova, Allah, Krišna,

  Višnu, Ráma, Ramchat,…

  Je zaujímavé, že kvoli rozdielu mena Boha vznikajú nemalé rozpory a ústia až do
  násilia, vojen a vrážd v mene Boha.”

  —-Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu
  modlám.—–

  To on dal svojho syna aby každý kto v neho verí nezahynul ale mal večný život .

  V tomto Vaše učenie je iné pretože človek sa sám nemôže zachrániť je to dar od
  Boha aby každý kto činí pokánie a verí v syna mal večný život !

  V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený
  pred všetkým stvorením,

  lebo v Ňom bolo

  stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj

  neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené

  skrze Neho a pre Neho.

  On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom
  svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych,
  aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Ježiš Kristus

  Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý
  ma poslal,

  a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma
  poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet,
  aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.

  Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj
  keď umrie,

  a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo
  mňa. Či veríš tomu?

  Dalej :

  Jeden život vs. reinkarnácia

  Biblia:

  Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo
  ich pamiatka je zabudnutá.

  Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom,
  čo sa deje pod slnkom.

  Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho
  zobudiť.

  Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď
  zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o
  jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.

  A posledná vec :

  Dosiahnutie cieľa života

  Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte,

  utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí,

  čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže pomôcť.

  Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a

  predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa.

  Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.

  Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a
  iného nieto.

  Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa

  nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a

  vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a zahanbia sa všetci,
  ktorí sa zlostia na Neho;

  A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas,
  ani nevideli Jeho tvár;

  a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte
  Tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma,
  lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.

  Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom
  mene, prijali by ste ho.

  Ježiš im povedal:

  Keby Boh

  bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a

  prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal.

  Prečo nechápete moju reč? Pretože
  nemôžete počuť moje slová.

  Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom

  ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí

  lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.

  Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.

  Píšem Vám sem toto všetko s láskou , prosím skúmajte to čo som sem
  napísal .

  Budem sa za Vás modliť . A určite aj vy proste a volajte k Bohu aby Vám
  ukázal kto je jediný a pravý BOH .

  Príjemný den prajem