Archívy kategórie: yoga

Posolstvo Bhagavad-gíty

Mnohí ľudia sa pýtajú o čom je Bhagavad Gíta. Keď som listoval verše, viackrát sa v Bhagavad-gíte opakuje dosiahnutie oslobodenia a večný život v Božom kráľovstve. Krišna to toľkokrát opakuje, aby bolo Jeho posolstvo jasné každému a každý sa tak mohol zapojiť do láskyplnej oddanej služby Krišnovi a dosiahnuť večný život v Jeho Kráľovstve.

Tu sú verše, ktoré stále dokola opakujú to isté:

BG 2.51: “Vďaka tejto oddanej službe Bohu sa veľkí svätci alebo oddaní zbavujú výsledkov činov v hmotnom svete. Tak sa vyslobodzujú z kolobehu rodenia a smrti a dosahujú stav mimo všetkých utrpení (návratom k Bohu).”

BG 2.72: “Ó, syn Pṛthy, toto je cesta duchovného a zbožného života a kto po nej kráča, nepodlieha klamu. Ak sa človek nachádza v tomto stave i v okamihu smrti, môže vstúpiť do Božieho kráľovstva.”

BG 3.19: “Človek by mal teda konať z povinnosti a bez lipnutia na plodoch činov, lebo činmi zbavenými pripútanosti dosiahne Najvyššieho.”

BG 5.6: “Samotné zrieknutie sa všetkých činností bez oddanej služby Pánovi nemôže nikoho urobiť šťastným. No múdry človek zamestnaný v oddanej službe môže okamžite dosiahnuť Najvyššieho.”

BG 5.24: “Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.”

BG 5.29: “Múdry človek, ktorý si Ma plne uvedomuje a vie, že Ja som konečným príjemcom všetkých obetí a pokánia, Najvyšším Pánom všetkých planét a polobohov a priateľom všetkých bytostí, sa oslobodí od hmotných strastí a dosiahne mier.”

BG 6.16: “Takýmto stálym ovládaním tela, mysle a činov sa yogīn vyslobodí z hmotnej existencie a dosiahne Moje sídlo, Božie kráľovstvo.”

BG 8.5: “A ten, kto v okamihu smrti opúšťa svoje telo a myslí len na Mňa, ihneď dosiahne Mojej prirodzenosti. O tom niet pochýb.”

BG 8.8: “Ten, kto o Mne rozjíma ako o Najvyššej Božskej Osobnosti, koho myseľ neodbieha a je neustále zamestnaná spomínaním na Mňa, príde, ó, syn Pṛthy, bezpochyby ku Mne.”

BG 8.16: “Všetky planéty v tomto hmotnom svete, Brahmalokou počnúc a najnižšou planétou končiac, sú miesta opakovaného rodenia sa a smrti. Ten však, kto dosiahne Moje sídlo, ó, syn Kuntī, sa už viacej nenarodí.”

BG 8.28: “Človek, ktorý sa vydá cestou oddanej služby, prekoná výsledky získané štúdiom Ved, prinášaním obetí, odriekaním a dobročinnosťou alebo filozofickým či ziskuchtivým konaním. Prostým vykonávaním oddanej služby získa všetky tieto výhody a nakoniec dosiahne najvyššie sídlo.”

BG 9.25: “Tí, ktorí uctievajú polobohov, sa narodia medzi polobohmi, k predkom spejú tí, ktorí uctievajú predkov. Tí, čo uctievajú duchov, sa narodia medzi takými bytosťami, a tí, ktorí uctievajú Mňa, budú žiť so Mnou.”

BG 9.27: “Nech konáš čokoľvek, nech ješ čokoľvek, nech obetuješ alebo daruješ čokoľvek a nech vykonávaš akékoľvek pokánia, ó, syn Kuntī, vždy to konaj ako obeť Mne.”

BG 9.28: “Takto budeš oslobodený z pút činov, nech už sú ich plody dobré či zlé. S touto yogou odriekania a s mysľou upretou na Mňa sa oslobodíš a prídeš ku Mne.”

BG 9.34: “Vždy na Mňa mysli, staň sa Mojím oddaným, vzdávaj Mi svoje poklony a uctievaj Ma. Takto plne pohrúžený vo Mne, určite ku Mne dôjdeš.”

BG 11.54: “Môj milý Arjuna, jedine čistou oddanou službou môžem byť priamo videný a poznaný tak, ako tu pred tebou stojím. Len tak môžeš vniknúť do záhady ako Ma pochopiť.”

BG 11:55: “Môj milý Arjuna, kto Mi slúži s čistou oddanosťou, kto je zbavený mentálnych špekulácií a nečistoty plodonosných činov, kto pre Mňa jedná, považuje Ma za svoj najvyšší cieľ a je priateľský ku všetkým živým tvorom, ten ku Mne určite dospeje.”

BG 12.3 – 4: “No aj tí, ktorí uctievajú neprejavené, zmyslami nepostihnuteľné, všeprestupujúce, nepochopiteľné, nemenné, pevné, nehybné — neosobné poňatie Absolútnej Pravdy — ovládaním zmyslov a tým, že s každým konajú rovnako, pracujúc pre blaho všetkých, Ma nakoniec dosiahnu.”

BG 12.6 – 7: “No tých, ktorí Ma uctievajú a zasvätili Mi všetky svoje činy, ktorí sa Mi bez odchýlenia odovzdávajú, vždy o Mne rozjímajú a oddane Mi slúžia s mysľou na Mňa upretou, ó, syn Pṛthy, čoskoro oslobodím z oceánu zrodenia a smrti.”

BG 13.24: “Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto svete už nikdy nenarodí.”

BG 13.26: “Niektorým však chýbajú skúsenosti v duchovnom poznaní, a preto začnú uctievať Najvyššiu Osobu, po tom, čo o Nej počuli od iných. A keďže majú sklon načúvať autoritám, aj oni prekonajú cestu rodenia sa a smrti.”

BG 13.35: “Tí, ktorí zrakom poznania postrehnú rozdiel medzi telom a znalcom tela a pochopia proces oslobodenia sa zo zajatia hmotnej prírody, dospejú k najvyššiemu cieľu.”

BG 14.2: “Ten, kto sa ustáli v tomto poznaní, môže dosiahnuť transcendentálnu prirodzenosť, podobnú Mojej. Takto upevnený, sa už viac nenarodí v čase nového stvorenia a ani nebude rozrušený v dobe zániku.”

BG 14.19: “Človek, ktorý vpravde vidí, že všetky činnosti sú vykonávané iba týmito kvalitami prírody a pozná Najvyššieho Pána, ktorý je transcendentálny voči všetkým týmto kvalitám, dosiahne Moju duchovnú prirodzenosť.”

BG 14.20: “Ak sa živá bytosť povznesie nad tieto tri kvality, spojené s telom, vyslobodí sa zo strastí rodenia, staroby a smrti, a teší sa z nektáru už v tomto živote.”

BG 14.26: “Kto Mi slúži s úplnou oddanosťou a za žiadnych okolností sa neodchýli, ten súčasne prekonáva kvality hmotnej prírody a dospieva na úroveň Brahmanu.”

BG 15.5: “Ten, kto sa zbavil falošnej pýchy, klamu a nevhodnej spoločnosti, kto spoznal večné, premohol hmotnú žiadostivosť, zbavil sa dualít šťastia a nešťastia a vie, ako sa odovzdať Najvyššej Osobe, dosiahne večného kráľovstva.”

BG 15.20: “Ó, bezúhonný, vyjavil Som ti najdôvernejšiu časť Ved. Kto jej porozumie, ó, potomok Bharatov, stane sa múdrym a dosiahne dokonalosti.”

BG 18.46: “Uctievaním Pána, ktorý je príčinou všetkých tvorov a ktorý je všeprenikajúci, môže človek dosiahnuť dokonalosť, ak si plní svoje vlastné povinnosti.”

BG 18.49: “Kto na ničom nelipne, kto sa ovláda a je ľahostajný k všetkým hmotným pôžitkom, môže pomocou odriekania dosiahnuť najvyššiu dokonalosť v oslobodení sa od všetkých následkov.”

BG 18.51 – 53: “Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda reč, telo aj myseľ a je neustále v stave vnútorného vytrženia, kto je odpútaný, zbavený falošného ega, vlastníckeho pocitu, ilúzie moci, falošnej pýchy, žiadostivosti a hnevu, kto neprijíma hmotné veci a je mierumilovný, ten je určite hodný sebarealizácie.”

BG 18.54: “Kto zaujal toto transcendentálne postavenie, realizuje Najvyšší Brahman a je naplnený radosťou. Nikdy sa netrápi, ani po ničom netúži a k všetkým bytostiam je rovnaký. Za tohoto stavu dosiahne čistej oddanej služby Mne.”

BG 18.55: “Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho kráľovstva.”

BG 18.56: “Môj čistý oddaný dosiahne pod Mojou ochranou a Mojou milosťou večné a nepominuteľné sídlo, hoci koná najrôznejšie činy.”

BG 18.58: “Ak si Ma budeš vedomý, prekonáš Mojou milosťou všetky prekážky podmieneného života. No ak nebudeš konať s týmto vedomím, ale na základe falošného ega a neposlúchneš Ma, budeš stratený.”

BG 18.61 – 62: “Najvyšší Pán sídli v srdci každého, ó, Arjuna, a riadi putovanie všetkých živých bytostí, ktoré sú akoby vsadené do stroja zhotoveného z hmotnej energie. Odovzdaj sa Mu úplne, ó, potomok Bharatov. Jeho milosťou dosiahneš transcendentálneho mieru a najvyššieho večného príbytku.”

BG 18.65: “Vždy na Mňa mysli a staň sa Mojím oddaným, uctievaj Ma a vzdávaj Mi svoje poklony. Takto určite ku Mne prídeš. Sľubujem ti to, pretože si Môj veľmi drahý priateľ.”

BG 18.66: “Zanechaj všetky druhy náboženstiev a iba sa Mi odovzdaj. Ja ťa oslobodím od všetkých následkov za hriešne činnosti. Neboj sa.”

BG 18.68: “Tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne.”

Celá Bhagavad-gíta online v slovenčine: https://vedabase.io/sk/library/bg/

Dôležitosť prijatia vyššej inteligencie

Dnes je moderné mať vlastný názor a spoliehať sa viacmenej na svoju inteligenciu. Mnohí ľudia dávajú až príliš veľkú váhu svojim názorom a špekuláciam, veria im a šíria ich ako pravdu.

Nedávno som čítal článok o tom, že kresťania (katolíci) protestujú proti zavedeniu jógy na školách. Autor článku nemá ani poňatia o čom je jóga a v článku sú samé ničím nepodložené špekulácie. Ukážka z článku:

Cvičenie jogy vedie k duchovnosti, ktorá je zameraná na seba samého. Základom kresťanstva je však duchovnosť, ktorá má smerovať k druhým ľuďom. Aby sme ešte lepšie pochopili, čo je joga a aké sú jej výsledky, pozrime sa do Indie, do jej kolísky. Ako je možné, že tam po uliciach ležia deti i starci pri smetných košoch a nikto si ich nevšíma?! Je to možné preto, že pod vplyvom hinduizmu žije každý sám pre seba. Ako je možné, že tam musí prísť matka Tereza, aby zbierala tých, ktorí sú odkopnutí týmto štýlom života?! Je to možné preto, že hlavnou myšlienkou kresťanstva je žiť pre druhých, obetovať sa pre druhých. 

Ak by autor článku vedel čo je jóga, nemusel by písať takéto výmysly. Jóga vôbec nie je zameraná na seba samého, ale na spojenie s Bohom.

Ďalší blud z článku:

Ide skutočne iba o fyzické cvičenia? Veď joga odmieta vieru v Boha Stvoriteľa, odmieta Ježiša Krista, celé dielo vykúpenia, celé kresťanstvo. Je to cesta k úplnému ateizmu. 

Takto približne to vyzerá, keď človek neprijíma vyššiu inteligenciu, ale podlieha svojim špekuláciam. Našťastie nie všetci kresťania sú takí. Jóga a kresťanstvo sa nevylučuje. Naopak nádherne spolu súladia, pretože obe sú o spojení sa s Bohom. Nevedomí a nenávistní ľudia však budú šíriť o iných učeniach bludy, aby si utvrdili svoje nadradené postavenie voči ostatným. Toto Ježiš neučil. Ježiš učil lásku k blížnemu svojmu, ku každému, aj k tomu najväčšiemu nevercovi a hriešnikovi. Bohužiaľ veľa ľudí používa Ježišove učenie pre mocenské účely.

Rodič a dieťa

Ďalší príklad je rodič a dieťa. Rodič dáva dieťaťu vyššiu inteligenciu, učí ho fungovať v tomto svete a vedie ho. Rodič mu pekne vysvetlí čo má a čo nemá robiť. Ak by dieťa nemalo takéto vedenie, muselo by skúšať “pokus – omyl” čo má robiť a čo nie. Rodič ho však dokáže ochrániť pred nebezpečenstvom, ktoré už pozná. Pokiaľ deti nepočúvajú svojich rodičov, väčšinou im niečo stane a trpia.

Takisto my keď neprijímame vyššiu inteligenciu, sme odkázaní na vlastné špekulácie a pokusy a omyly. Dnes je moderné byť slobodný a nezávislý, nikoho nepočúvať, nikoho nenasledovať… ale v skutočnosti každý, kto neprijíma vyššiu inteligenciu, musí nasledovať svoju myseľ. Myseľ mu hovorí čo má robiť – choď tam, urob to, daj si toto. Viacmenej bez akýchkoľvek zábran nehľadiac na následky – technika pokus – omyl. A tak ľudia zakúšajú jedno sklamanie za druhým, pretože blúdia životom bez vedenia.

mind-and-senses-out-of-control

Čo je vyššia inteligencia?

Vyššia inteligencia je učiteľ. Kvalifikovaná osoba v danej oblasti. Pokiaľ sa chceme naučiť čokoľvek, je dobré vyhľadať kvalifikovaného učiteľa a učiť sa od neho, aby sme sa nemuseli učiť pomalým spôsobom pokus – omyl.

V dnešnej dobe mnohí ľudia nie sú schopní prijať autoritu a radšej sa spoliehajú na vlastné špekulácie. Čo mi to tu hovoríš, ja mám vlastný rozum, vlastný názor… Okej, tak si rob ako chceš, ale následky prídu…

Život bez vedenia vyššej inteligencie prináša mnohé úskalia. Keď si človek robí čo chce, riskuje, že bude veľmi trpieť, pretože väčšinou nehľadí na následky. Keď lekári a odborníci na výživu hovoria: “Nemali by ste jesť to a to v takom množstve, inak budete mať zdravotné problémy.“, ale ľudia to aj tak robia, čo sa stane? Div sa svetu, ochorejú. Len preto, lebo neprijímajú vyššiu inteligenciu a riadia sa svojimi zmyslami a mysľou. Na krabičkách cigariet je toľko varovaní, že fajčenie škodí zdraviu a zabíja a ľudia na to nehľadia a fajčia – neprijímajú vyššiu inteligenciu, ale opäť nasledujú svoje zmysly a myseľ. Možno im aj inteligencia hovorí, že to pre nich nie je dobré, ale myseľ a zmysly sú silnejšie. Mnohí ľudia vedia, že by nemali fajčiť, ale jednoducho nedokážu prestať. Ak by dali na rady vyššej inteligencie predtým, než si vytvorili závislosť, nemuselo sa to stať.

Nasledovať vyššiu inteligenciu je veľmi dôležité, pokiaľ nechceme mať v živote priveľa problémov. Učiť sa od tých, ktorí sú vo svojom odbore majstri. Vo védskej kultúre je bežné prijímať duchovného učiteľa, ktorý žiaka smeruje k naplneniu cieľu ľudského života. No v západnej kultúre niečo také nie je, viacmenej každý sa riadi svojimi špekuláciami a potom životy ľudí a spoločnosť aj tak vyzerá. Ako napríklad farár, ktorý píše bludy o jóge, alebo človek závislý na drogách. To všetko sa deje preto, lebo ľudia neprijímajú vedenie vyššej inteligencie.

Neviem všetko

Je veľmi veľmi dôležité vedieť si priznať, že neviem všetko. A keď si to dokážem priznať, dokážem prijať vedenie vyššej inteligencie – okej, povedz mi teda ako to je. Ako Arjuna prijal vedenie od Krišnu:

Teraz som zmätený a neviem, čo je mojou povinnosťou, a od slabosti som stratil všetku rozvahu. V tejto situácii sa Ťa pýtam — povedz mi jasne, čo je pre mňa najlepšie. Teraz som Tvojím žiakom a Tebe odovzdanou dušou. Prosím, pouč ma. [BG 2.7]

Ak chceme, aby bol náš život lepší a viac v pohode, je dôležité prijať vedenie vyššej inteligencie, učiteľa, ktorý nám povie čo je správne a čo nie. Pokiaľ si sami budeme vymýšľať vlastné špekulácie, nedopadne to dobre a je riziko, že sa veľmi popálime.

Je však veľmi dôležité nájsť správneho učiteľa. V dnešnej dobe je oveľa viac falošných guruov ako pravých. Píšem o tom v článkoch “Praktiky falošných guruov” a “Pravý duchovný učiteľ“. Už aj keď človek chce prijať vedenie, musí si dávať veľký pozor, aby nenatrafil na podvodníka. Keď je však žiak úprimný, dokáže rozlíšiť medzi pravým a falošným učiteľom.

Prajem veľa šťastia pri prijímaní vyššej inteligencie…

Haré Krišna

Tu a teraz šťastný (vnútorné šťastie)

Kedysi som si myslel, že budem šťastný a spokojný, keď budem mať veľa peňazí, auto, dom, ženu, deti a ďalšie materiálne vymoženosti. Ale o pár rokov neskôr som zistil, že materiálne veci a tiež vzťahy na materiálnej úrovni nás môžu uspokojiť len dočasne a neskôr prichádza sklamanie. Ak chceme byť skutočne šťastní, musíme hľadať šťastie inde. Ani nemusíme chodiť ďaleko. Šťastie som objavil v sebe.

Externé zdroje šťastia

Ak budeme hľadať šťastie mimo seba, nenájdeme nič viac, len sklamanie. Ak bude zdroj nášho šťastia auto, môže sa pokaziť a nás to určite nepoteší. Ak bude zdroj nášho šťastia rodina, alebo priatelia, môže sa niekomu niečo stať a určite z toho nebudeme nadšení. Jednoducho externé zdroje šťastia sú nestále a nespoľahlivé. Externé zdroje šťastia skôr, alebo neskôr prinášajú nešťastie.

Vnútorné šťastie

Odkedy pociťujem vnútorné šťastie, je mi veľmi blízky verš 5.24 z Bhagavad-gíty:

„Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.“

A tiež ďalšie verše:

„Bg 2.55 — Vznešený riekol: „Ó, Pārtha, keď sa človek vzdal všetkých druhov túžob po zmyslovom pôžitku, ktorá je výplodom mysle, a keď jeho očistená myseľ nachádza uspokojenie vo vlastnom „ja“, hovorí sa, že sa nachádza v čistom transcendentálnom vedomí.“

„Bg 2.71 — Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega — iba ten dosiahne skutočný mier.“

„Bg 18.38 — Šťastie, ktoré vzniká zo spojenia zmyslov a ich predmetov, ktoré je spočiatku ako nektár a na konci ako jed — také šťastie sa pripisuje kvalite vášne.“

Nepovažujem sa za svätca, ani za osvietenca, ale už dlho sa mi nestalo, že by som bol smutný, alebo nespokojný. Tým, že som prestal vyhľadávať šťastie v externých zdrojoch šťastia, nebývam sklamaný. Nemá ma čo sklamať. Jednoducho som sa naučil prijímať radosti a strasti ako súčasť života a všetky problémy, na ktoré narážam, sa snažím riešiť vo svojom vnútri. Ak sa mi niečo nepáči, viem, že je to môj problém a len ja to môžem vyriešiť v sebe. Veľmi mi v tom pomáhajú prechádzky v prírode osamote a meditácia.

meditation-small

„Bg 2.70 — Mier môže dosiahnuť iba ten, kto sa nenechá vyrušovať nepretržitými prúdmi žiadostivosti, vlievajúcimi sa ako rieky do oceánu, ktorý napriek tomu zostáva vo svojom základe nehybný — a nie ten, kto sa snaží uspokojovať svoje túžby.“

Človek, ktorý je vyrovnaný so všetkým a prežíva vnútorné šťastie, môže na niektorých ľudí pôsobiť ako bezcitný. Vnútorné šťastie a vyrovnanosť totiž prebíja všetky ostatné emócie. Vnútorne šťastného a vyrovnaného človeka nerozhádže ani smrť blízkeho, ktorá je pre mnohých najväčšou stratou.

Cesta k skutočnému šťastiu

Keď človek pochopí, že hmotné veci ani vzťahy neprinášajú skutočné, trvalé šťastie, začne pátrať po šťastí inde – v duchovných náukách a v sebe. Snáď všetky duchovné náuky učia ako sa odpútať od hmotných pripútaností ako sú majetok, rodina, či priatelia. Odpútať sa neznamená, že ich prestane mať rád, len k nim zmení postoj a uvedomí si ich dočasnosť a tým pádom bude zmierený s tým, keď o niečo, alebo niekoho príde. Keď je človek k niečomu pripútaný a stratí to, následne trpí. Keď sa však dokáže odpútať a stratí to, nijak ho to neovplyvní. Preto sa môže zdať, že je bezcitný. V skutočnosti je len odpútaný a uvedomuje si márnosť hmotných pripútaností.

„Bg 6.8 — Hovorí sa, že človek, ktorého plne uspokojuje získané a uskutočnené poznanie, sa nazýva yogīn (alebo mystik) a je sebarealizovanou dušou. Taký človek už dosiahol transcendentálnu úroveň a dospel k sebaovládaniu. Na všetko — na hrudu, kameň či zlato — hľadí rovnako.“

Cesta k odpútanosti a k vnútornému šťastiu môže byť dlhá. Mnohí ľudia sa o to snažia roky a stále ich ovplyvňuje šťastie a nešťastie pochádzajúce z externých zdrojov šťastia. Keď však vytrvajú, získajú vnútorný pokoj a šťastie. Potom ich už nebude ovplyvňovať dočasné šťastie a nešťastie. Na to, aby človek dospel na takúto úroveň, musí usilovne, ideálne každý deň pracovať na očistení svojho vedomia. Ako na to, sa dozviete v článku „Spôsoby pre očistenie vedomia“.

Ak chcete byť skutočne šťastní, prestaňte vyhľadávať šťastie v externých zdrojoch šťastia ako sú majetok, ľudia, či zvieratá. Všetko toto je dočasné a môžete o to veľmi ľahko prísť a následne veľmi trpieť. Utrpenie pochádza z pripútanosti. Ak nechceme trpieť, musíme sa zbaviť všetkých hmotných pripútaností, respektíve zamerať svoju pripútanosť na večnosť, ktorá nás presahuje – na Boha. Bhakti jóga učí, ako môžeme zamerať všetky svoje činnosti pre potešenie Boha, očistiť tak svoje vedomie a dosiahnuť najdokonalejší stav bytia – lásku k Bohu. Môžete si o tom prečítať v článku „Bhakti jóga“.

Prajem veľa šťastia v dosahovaní skutočného šťastia!

Buďte šťastní! Skutočne šťastní!

Myseľ výmyselník

Nechávame sa klamať vlastnou mysľou. Pokiaľ sa stotožňujeme s našou mysľou a myšlienkami, ktoré vyprodukuje, máme seriózny problém. Myseľ si často vymýšľa hlúposti a zavádza nás. Odvádza nás od reality a vytvára si rôzne vymyslené koncepty.

Domnienky

Myseľ neustále vytvára nejaké domnienky a máme tendenciu tieto domnienky považovať za pravdu. Je oveľa jednoduchšie považovať svoju domnienku za pravdu ako overiť si či je to naozaj tak. Domnienky sú nebezpečné a nepríjemné hlavne vtedy, keď sa z mysle jedného človeka šíria do mysle ďalšieho – keď ľudia svoje domnienky zdieľajú medzi sebou. To má za následok, že ľudia nežijú v realite, ale v domnienkach, ktoré považujú za skutočnosť.

Napríklad spolužiak nepríde do školy. Nám sa v hlave spustí vlna domnienok prečo asi neprišiel. Vyberieme si z toho najvhodnejšiu domnienku a keď si nedáme pozor, budeme ju považovať za pravdu a rozšírime ju medzi ostatných. Ostatní to jednoducho prijmu, lebo im to dáva zmysel. Pritom to môže byť totálny výmysel. Keď spolužiak príde do školy a dozvie sa aké domnienky sa o ňom šíria, ostane zhrozený. Môže sa akokoľvek snažiť dať veci na pravú mieru a hovoriť prečo v skutočnosti neprišiel do školy, ale ostatní už budú mať svoje domnienky v sebe tak zaryté, že nebudú veriť skutočnosti. Toto sa deje veľmi často. Veľmi často podľahneme domnienkam, či už svojim, alebo cudzím.

Prišiel som na dva spôsoby ako zneškodniť domnienky:

  1. Jednoducho domnienky ignorovať a neprikladať im žiadnu váhu.
  2. Svoje domnienky si overiť ak je to možné.

Ak si prestaneme vytvárať domnienky a prestaneme veriť domnienkam ostatných, náš život bude oveľa kvalitnejší, budeme žiť viac v realite a nenecháme sa manipulovať. Ak už máme nejakú domnienku, mali by sme si ju overiť. Domnienka je čokoľvek, čo si nemôžeme overiť.

Domýšľavosť

Často sa stáva, že niekto niečo povie a poslucháč si k významu niečo domyslí a zrazu je prekrútený celý význam. Potom sa tieto prekrútené slová šíria a keď sa dostanú až k tomu, kto povedal pôvodnú verziu, ostane prekvapený ako na to ľudia prišli, že on toto povedal. Toto sa deje veľmi často a je to veľmi nepríjemné. Vznikajú zbytočné nedorozumenia.

Nie je dobré domýšľať si a prekrúcať slová. Dajte si na to pozor.

Fantasmagória

Myseľ nám dokáže priniesť rôzne myšlienky a obrazy. Škoda, že väčšina sú len fantasmagória. Myseľ nás často metie a odnáša od reality. Často sa ukájame mentálnou špekuláciou namiesto toho, aby sme zistili aká je skutočnosť.

Mentálna špekulácia

O mentálnej špekulácii píšem v článku „Mentálna špekulácia“. Akákoľvek myšlienka, ktorej pravdivosť si nemôžeme overiť, je špekulácia.

Mentálnej špekulácie sa môžeme zbaviť tak, že nebudeme tieto špekulatívne myšlienky považovať za pravdivé kým si neoveríme ich pravdivosť. A nebudeme ich ani šíriť ďalej a miasť tak ostatných ľudí. Je lepšie priznať si, že neviem ako sa veci majú ako nad nimi špekulovať a ešte aj šíriť tieto špekulácie a miasť tak ostatných. Žiaľ ľudia to robia veľmi často. Oddávajú sa mentálnej špekulácii a ešte ju hrdo šíria a zastávajú si ju ako pravdu. Ja som to robil tiež, ale uvedomil som si aká je to hlúposť a snažím sa neoddávať sa mentálnej špekulácii a vždy si svoje myšlienky overiť predtým, než ich vypustím do sveta.

Odsudzovanie

Myseľ výmyselník často odsudzuje ostatných – ten je taký, tá je taká… ja som lepší, on je horší. Odsudzovanie pramení z falošného ega, ktoré sa nás snaží presvedčiť, že my sme najlepší a ostatní sú horší. Pritom realita je často iná. Často my sme tí horší, ale kvoli svojmu veľkému egu to nevidíme. Namiesto toho, aby sme si priznali svoje nedostatky, poukazujeme na nedostatky iných a zveličujeme ich, aby sme zakryli svoje nedostatky. To je obranný mechanizmus ega.

Práca s mysľou

Odsudzovanie na základe výzoru, správania, národnosti, majetku, vytváranie a šírenie domnienok, mentálna špekulácia, to je bežná prax. Ale dá sa s tým pracovať. Keď si uvedomíme, že do mysle prichádzajú myšlienky, môžeme ich jednoducho analyzovať a častokrát môžeme zistiť, že sú to úplne zcestné myšlienky. Môžeme tak pracovať so všetkými myšlienkami. Predpoklad k práci s mysľou je nestotožňovanie sa s ňou. Ak sa niekto stotožňuje s mysľou, nedokáže oddeliť myšlienky od svojho pravého JA.

Nie som myseľ

V poslednom čase len pozorujem čo moja myseľ vyprodukuje a nestačím sa čudovať. Nestotožňujem sa už s veľa myšlienkami (pýcha, povyšovanie sa, domnienky, odsudzovanie, mentálna špekulácia,…). Tieto myšlienky neustále prichádzajú (netuším odkiaľ), ale uvedomujem si, že nie som myseľ. Myseľ je síce súčasť môjho tela, ale nie som to ja. Ja som len pozorovateľ. Myseľ je veľmi ťažké ovládnuť.

Arjuna hovorí v Bhagavad-gíte 6.34:

„Ó, Kṛṣṇa, veď myseľ je nestála, búrlivá, spurná a veľmi silná. Myslím si, že skrotiť vietor je ľahšie.“

A Krišna mu na to vo verši 6.35 odpovedá:

„Pán Śrī Kṛṣṇa riekol: „Ó, bojovník mocných paží, ó, syn Kuntī, nepochybne je veľmi ťažké ovládnuť prelietavú myseľ, ale možno to dokázať vhodným cvičením a nepripútanosťou.““

Význam od Jeho Božskej Milosti Šrílu Prabhupádu: Śrī Kṛṣṇa súhlasil s Arjunom, že je veľmi ťažké ovládnuť prelietavú myseľ. Zároveň však povedal, že sa to dá dokázať pomocou vhodného cvičenia a nepripútanosti. Z čoho pozostáva toto cvičenie? V dnešnej dobe sa nikto nedokáže riadiť podľa prísnych pravidiel a predpisov yogy, čiže žiť sám na posvätnom mieste, krotiť myseľ a zmysly, upnúť myseľ na Najvyššiu Dušu, žiť v celibáte a tak ďalej. Zato však človek môže oddane slúžiť Pánovi deviatimi rôznymi spôsobmi a byť si tak vedomý Kṛṣṇu. Prvým a najdôležitejším z nich je načúvať o Kṛṣṇovi. To je veľmi účinná transcendentálna metóda na očistenie mysle od všetkej hmotnej nečistoty. Čím viac načúvame rozprávaniam o Kṛṣṇovi, tým viac sme osvietení a zanechávame všetko, čo odvádza naše myšlienky od Kṛṣṇu. Pri odvrátení mysle od činností, ktorých cieľom nie je potešiť Pána, sa automaticky dostaví vairāgya alebo stav, keď je myseľ odpútaná od hmoty a zapojená do duchovných aktivít. Odpútať myseľ od hmoty spôsobom, ktorý odporúčajú stúpenci neosobnej filozofie, je nepochybne omnoho ťažšie, než pripútať myseľ ku Kṛṣṇovi. To je oveľa praktickejšie, lebo vďaka počúvaniu o Kṛṣṇovi sa človek automaticky prestane zaujímať o hmotu a pripútava sa k Najvyššiemu. Táto pripútanosť sa nazýva pareśānubhava alebo duchovná spokojnosť. Podobá sa spokojnosti, ktorú cíti hladný človek pri každom súste jedla, ktoré prehltne. Čím viac hladný človek je, tým sa cíti byť silnejší a spokojnejší. Aj pri vykonávaní oddanej služby cíti človek transcendentálne uspokojenie, keďže jeho myseľ nelipne na hmotných predmetoch. Je to čosi podobné ako liečiť chorobu odbornou liečbou a špeciálnou diétou. Načúvanie o Kṛṣṇových transcendentálnych zábavách sa prirovnáva k odbornej liečbe šialenej mysle a jedlo obetované Kṛṣṇovi je pravou diétou pre trpiaceho pacienta. Táto liečebná metóda sa nazýva bhakti-yoga alebo vedomie Kṛṣṇu.

Vedomie Krišnu a ovládnutie mysle

To, čo sa píše v Bhagavad-gíte, si môžeme jednoducho praktikovaním vedomia Krišnu overiť. Vďaka meditácii Hare Krišna mahá-mantrou som si uvedomil, že nie som myseľ. Že moja myseľ je ako utrhnutá z reťaze a vymýšľa si rôzne hlúposti. Je veľmi nebezpečné stotožňovať sa so svojou mysľou. Myseľ vytvára predsudky, domnienky a mentálne špekulácie, ktoré sa môžu javiť ako pravdivé, no akonáhle ich konfrontujeme s realitou, môžeme zistiť, že sa jedná o výmysly.

“Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.” – BG 6.5

Človek, ktorý sa stotožňuje s mysľou, nie je na tom príliš dobre. Myseľ mu neustále diktuje čo má robiť a čo si má myslieť. Ale človek, ktorý sa prestal stotožňovať s mysľou, je na tom oveľa lepšie, pretože dokáže myšlienky posudzovať, filtrovať a dokonca aj zahnať preč. Nenechá sa ovplyvňovať domnienkami, predsudkami a mentálnou špekuláciou.

meditation-small

Každý, kto úprimne nasleduje proces vedomia Krišnu, sa môže postupne prestať stotožňovať s mysľou a myseľ ho už nebude ovládať, nebude mu diktovať čo si má myslieť a čo má robiť. Bude môcť analyzovať myšlienky a rozhodnúť sa ako s nimi naloží. Prestane sa stotožňovať s falošným egom, ktoré človeka drží v ilúzii, že je najlepší a neomylný a že je toto telo.

Vedomie Krišnu je spiace v každej živej bytosti a je možné ho prebudiť pravidelným počúvaním, spievaním, alebo recitovaním Hare Krišna mahá-mantry:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Ak už máte pokrk výmyslov svojej mysle, vyskúšajte proces k ovládnutiu mysle – proces vedomia Krišnu. Neoľutujete. Je to najjednoduchší a najúčinnejší spôsob sebarealizácie v tomto veku. Viac o vedomí Krišnu sa dočítate v kategórii “Hare Krišna“.

Bhakti yoga

Bhakti yoga je jedna zo štyroch hlavných yógových ciest k osvieteniu. Jej praktikovanie je veľmi jednoduché a je pre každého. K praktikovaniu Hatha a Raja (radža) yogy je potrebná väčšia vnútorná sila a fyzické zdravie. K Jnana (džnana) yoge je potrebný náruživý a bystrý intelekt. Jediná požiadavka pre Bhakti yogu je otvorené srdce. Bhakti yogu môže praktikovať naozaj každý. Je to odporúčaná yoga pre dnešnú dobu. Bhakti joga učí ako zamestnať naše zmysly a činnosti tak, aby sme urobili duchovný pokrok.

Oddanosť

Bhakti znamená oddanosť. Namiesto toho, aby ľudia robili činnosti pre seba, robia ich pre potešenie Najvyššieho pána. To je Bhakti yoga – yoga oddanosti. Ak robí oddaný na prvý pohľad obyčajnú činnosť, nerobí ju pre seba, ale pre potešenie Boha, to je oddaná služba.

Stačí ak človek zahodí všetky pochybnosti, strachy a obavy a prejaví skutočnú lásku a oddanosť všemocnému Pánovi vesmíru. Pomocou Bhakti yogy človek dokáže pocítiť transcendentálnu lásku a šťastie a dokáže pochopiť kto je Najvyššia osobnosť božstva. Bhakti yoga nie je o viere. Je to o pochopení kto je Najvyššia osobnosť božstva a o pocítení transcendentálnej lásky a šťastia. Áno, môžete aj slepo veriť, ale budete za náboženského fanatika. K pochopeniu kto je Najvyššia osobnosť božstva potrebujete určitú dávku duchovnej inteligencie. Duchovnú inteligenciu si vyvyniete a zvýšite práve vďaka Bhakti yoge. Čím dlhšie ju praktikujete, tým viac dokážete pochopiť. Nie je to o slepej viere. Je to o praktikovaní činností, ktoré sú veľmi príjemné, veľmi prospešné, veľmi účinné a priaznivé pre všetkých.

Praktická yoga

Bhakti yoga je veľmi praktická a jej praktikovanie má veľmi pozitívne účinky. Súčasťou Bhakti yogy je:

Načúvanie o Najvyššej osobnosti božstva

Načúvanie o Krišnovi či už z kníh, alebo z prednášok nám môže otvoriť oči a vďaka tomu si uvedomíme viac a viac.

HareKrisna-prednaska-elfoslav

Počúvanie Hare Krišna mahá-mantry, spievanie, alebo vyslovovanie mahá-mantry:

Haré Krišna, Haré Krišna,
Krišna Krišna, Haré Haré
Haré Ráma, Haré Ráma
Ráma Ráma, Haré Haré

vedie k očisteniu srdca a mysle.

Prijímanie duchovného jedla

K oddanej službe patrí aj ponúknutie jedla Bohu a jeho následné prijímanie, čiže jedenie. Ak Boh jedlo prijme, stáva sa z neho duchovné jedlo, ktoré získa úžasnú vôňu a chuť potešujúcu zmysly. Takéto jedlo sa nazýva prasádam – božia milosť a je to najlepšie jedlo na svete. Viac o prasádam píšem v článku “Duchovné jedlo – prasádam“.

prasadam

Zdržiavanie sa v spoločnosti oddaných

Na to, aby ste pochopili význam a silu oddanej služby, je dobré zdržiavať sa medzi tými, ktorí oddane slúžia. Môžete získať inšpiráciu ako môžete svoje činnosti zapojiť do oddanej služby.

Zo začiatku pravdepodobne nebudete chápať načo je dobré počúvanie a spievanie Hare Krišna mahá-mantry. Pochopíte tomu až keď pocítite prvé blažené účinky. Účinok prasádam takisto nemusíte cítiť hneď, ale jeho duchovnú chuť pocítite určite. Keď som prvýkrát jedol prasádam, hovoril som, že je to najlepšie jedlo aké som kedy jedol. A hovorím to doteraz. Lepšieho jedla niet.

10506716_757504500953336_5597226889573483188_o

V článku “Hare Krišna” píšem o tom ako som prvýkrát navštívil oddaných Krišnu. Chrámy majú v Prahe, Brne, Bratislave a Abranovciach. Na stránkach www.iskcon.sk a www.harekrsna.cz nájdete viac info.

Účinky Bhakti yogy

Bhakti yoga zjemňuje srdce, odstraňuje žiarlivosť, nenávisť, chlipnosť, hnev, egoizmus, pýchu a aroganciu. Prináša radosť, blaženosť, lásku, mier a múdrosť. Všetky starosti, úzkosti, strachy a psychické problémy úplne zmiznú. Môžem to z vlastnej skúsenosti potvrdiť. V súčasnej dobe je odporúčané hlavne spievanie Hare Krišna mahá-mantry a chantovanie (čentovanie), čož je vlastne meditácia mantrou. O meditáciach píšem v článku “Čo mi dala meditácia“. Najúčinnejšie však je ak človek praktikuje viacero činností Bhakti yogy. Najlepšie všetky.

Bhakti yoga je veda

Bhakti yoga je založená na vedeckej bázi. Na začiatku je predpoklad – hypotéza. Nasleduje pokus pre overenie predpokladu. A pokus nám ukáže či bol náš predpoklad správny. V Bhakti yoge máme predpoklad, že jej praktikovanie očisťuje srdce a myseľ. Následne robíme pokus – praktikujeme Bhakti yogu – načúvame o Krišnovi, spievame o Krišnovi, čítame o Krišnovi a prijímame duchovné jedlo. Po niekoľkých mesiacoch na sebe pocítime zmenu. Pocítime, že sa nám očistilo srdce aj myseľ – máme dôkaz v podobe osobnej skúsenosti. Existujú rôzne stupne vedomia Krišnu, ktoré môžete dosiahnuť a pocítiť na vlastnej koži. Sú popísané v Bhagavad gíte.

Bhakti yoga je veda, ale celkom jednoduchá veda pre každého. Každý sa môže stať vedcom a overiť si tak predpoklady, ktoré má zatiaľ iba na teoretickej rovine. Každý môže pocítiť vedomie Krišnu na vlastnej koži. Stačí len chcieť. To je celá veda. Často sa stáva, že máte najskôr nejakú osobnú skúsenosť a potom zisťujete čo vlastne zažívate. Je to úžasné.

Načúvanie, spievanie, čítanie a jedenie skvelého jedla vám nič nezoberie. Práve naopak. Dá vám to veľmi veľa. Už len vďaka pravidelnému spievaniu Hare Krišna mahá-mantry dokážete pocítiť transcendentálne šťastie.

Haré Krišna, Haré Krišna,
Krišna Krišna, Haré Haré
Haré Ráma, Haré Ráma
Ráma Ráma, Haré Haré

Lenže to chce vytrvalosť. Nemôžete očakávať výsledky za týždeň. Aj keď začnete chodiť do posilky, tak vám svaly nenarastú za týždeň. Nemusíte sa vzdávať všedného života, Bhakti yogu dokážete praktikovať popri bežnom živote. Tak ako dokážete chodiť do posilňovne, alebo do kostola, tak dokážete praktikovať Bhakti yogu.

Naozaj to funguje?

Celá Bhakti yoga sa vám môže zo začiatku zdať ako obyčajný výmysel. Nebudete chápať ako dokáže jednoduchá Hare Krišna mahá-mantra očistiť srdce a myseľ. Nebudete chápať ako môže byť jedlo duchovné. To je v poriadku. Tiež som tomu nechápal. Až keď som pocítil účinky na vlastnej koži, vtedy som to pochopil. Vravím, nie je to o viere, je to o praxi, osobnej skúsenosti a pochopení. Každý si to môže vyskúšať, zažiť a pochopiť. Už len samotné spievanie alebo vyslovovanie Hare Krišna mahá-mantry je účinné. Ak chcete pocítiť aké to je očistiť si srdce a myseľ, začnite vyslovovať Hare Krišna mahá-mantru každý deň aspoň 108 krát. Najúčinnejšie je chantovanie (čentovanie), inak povedané meditácia mantrou. Ako na to sa dozviete v článku “Čo mi dala meditácia“.

Vďaka Bhakti yoge môžete spoznať svoju božskú podstatu a neskôr aj Boha samotného. Vďaka Bhakti yoge sa dokážete zbaviť svojich zlých vlastností, ktoré pochádzajú z falošného ega.

Vďaka učeniu Hare Krišna praktikujem Bhakti yogu už nejaký ten mesiac a výsledky sú jednoducho úžasné. Píšem o tom v článku “Vedomie Krišnu“.

Teraz máte teoretickú znalosť Bhakti yogy. Nemusí vám to dávať zmysel. Zmysel vám to bude dávať až keď ju začnete praktikovať a pocítite prvé účinky. Potom budete chcieť aby praktikoval Bhakti yogu každý, pretože zistíte, že je to prirodzený spôsob ako žiť šťastný a vyrovnaný život.

Hare Krišna!

Čo je yoga?

Mnohí z vás si pod slovíčkom yoga predstavíte fyzické cvičenia. Tak je yoga prezentovaná na západnej pologuli. Ale yoga je oveľa viac ako len fyzické cvičenia.

Ak sa ti nechce čítať, pozri si vlog (15 min):

Čo je yoga?

Yoga znamená zjednotenie. Zjednotenie znamená, že dve časti sa stávajú jednou. V existencii sú len dve časti – ty a zbytok existencie. Yoga je o spojení týchto dvoch častí – vnútornej a vonkajšej – teba a vonkajšieho sveta. Keď už neexistuje “Ty” a “Ostatní”, ale existuje už len “Ty” a “Ty”, to je yoga. Pomocou yogy dokážeš pocítiť a pochopiť jednotu, spojenie s celým vesmírom, s Bohom.

Yoga na západe (Amerika, Európa) je niečo iné ako yoga na východe, v Indii. Yoga na západe je zameraná viac na fyzické telo a jej súčasťou sú fyzické cvičenia. Yoga na východe je viac o duchovnej stránke človeka. Súčasťou východnej yogy sú meditácie a niektoré druhy yogy zahrňujú aj fyzické cvičenia. Akúsi fyzicko-duchovnú meditáciu. Yoga je v podstate komplexný proces k sebarealizácii a tento proces zahŕňa rôzne meditácie a cvičenia. Sebarealizácia je naplnenie a rozvoj schopností človeka. Tak ako ľudia chodia do posilky, alebo robia rôzne aktivity pre svoje telo, tak ľudia pomocou yogy dokážu spoznať svoju duchovnú podstatu. Dokážu zistiť kto sú a aká je ich skutočná pozícia vo vesmíre a úloha v živote. Keď budeš chodiť do posilky, získaš fyzickú silu. Keď budeš praktikovať yogu, získaš vnútornú silu, vnútorný kľud, trvalé šťastie a veľa iných pozitív.

Druhy yogy

Existujú rôzne druhy yogy. Karma yoga, Hatha yoga, Bhakti yoga, Raja (radža) yoga, Jnana (džnana) yoga, Kriya yoga a veľa iných. Každá je vhodná pre iný temperament, pre iný postoj k životu. Všetky tieto hlavné yogy majú rovnaký cieľ – spojiť sa s Bohom.

V našom živote existujú 4 reality: telo, myseľ, emócia a energia. Všetko čo chceš urobiť je založené na týchto štyroch leveloch. Ak používaš svoje emócie a pokúšaš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Bhakti yoga – cesta oddanosti. Ak používaš svoju inteligenciu a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Jnana (džnana) yoga – cesta inteligencie. Ak používaš činy pre dosiahnutie absolútnej pravdy, nazýva sa to Karma yoga – cesta akcie. Ak pracuješ s energiami a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to Kriya yoga – vnútorná akcia. To sú jediné štyri spôsoby ako môžeš so sebou pracovať.

Karma yoga

Karma je sumárum všetkých našich činov (mentálnych aj fyzických) v tomto živote aj v predošlom.

Karma vzniká pri akejkoľvek vykonanej akcii. Keď pracujeme, vzniká karma. Keď jeme, vzniká karma. Keď spíme, vzniká karma. Keď pozeráme televíziu, počúvame hudbu, keď šoférujeme auto, keď robíme čokoľvek, vzniká karma.

Karma yoga je yoga služby, kde yogi smeruje všetky činy k službe Bohu. Slúžením Bohu a ľuďom bez sebectva, egoizmu a pripútanosti sa srdce yogiho stáva čistým, ego prechádza do úzadia a po čase sa yogi dokáže zjednotiť s Bohom – získava osvietenie. Praktikovaním Karma yogy sa človek po čase prirodzene stáva osvieteným. Osvietenie môže, ale nemusí dosiahnuť v tomto živote. Všetko závisí od jeho karmy. Vďaka karma yoge zlepšuje svoju karmu a môže tak postupne dosiahnuť osvietenie.

Jnana/Gnana (džnana) yoga

Jnana (džnana) je honba za poznaním. Slovo Jnana sa dá preložiť ako poznanie, znalosť. Poznanie prináša oslobodenie.

Jnana yoga je považovaná za najťažšiu zo štyroch hlavných častí yogy (Karma, Hatha, Bhakti, Jnana). Na praktikovanie Jnana yogy je potrebná silná vôľa a vysoký intelekt. Nie je to len filozofia ale proces, vďaka ktorému sa dá vytrénovať intelekt do bodu, kde môže yogi zistiť čo je pravda a čo nie je pravda. Jnana neznamená filozofovať, jnana znamená vedieť. “Čo viem, to viem. Čo neviem, to neviem” – To je Jnana.

Hlavná otázka Jnana yogy je “Kto som?“. Neustálym skúšaním, spytovaním sa a upriamením pozornosti na vlastnú existenciu yogi zisťuje kto je, odkiaľ pochádza, prečo tu je, aký je zmysel života,… Toto skúmanie vedie k uvedomeniu si mnohých vecí a k pochopeniu života. V kombinácii s Bhakti yogou je Jnana yoga považovaná za najlepší spôsob pochopenia Boha.

Viac o Jnana yoge sa dozviete v článku “Jnana yoga” (Keď bude hotový).

Kriya yoga

Kriya znamená vnútorná akcia. Vnútorná akcia nezahŕňa telo ani myseľ, pretože tie sú externé. Kriya zahŕňa prácu s energiami. Ak robíme vonkajšie činnosti, nazýva sa to karma. Ak robíme vnútorné činnosti, nazýva sa to kriya.

Kriya yoga zbavuje telo a myseľ prekážok. Je to kompletný systém, ktorý obsahuje mantry, meditáciu a iné techniky ku kontrolovaniu životnej energie (prány). Prináša pokoj a kontrolu nad telom a mysľou.

Ak chce yogi dosiahnuť len osvietenie, môže byť použitá malá časť z Kriya yogy. Cesta Kriya yogy nie je len cesta k osvieteniu. Kriya je vhodná pre tých, ktorí chcú presne vedieť ako sa tvorí život a ako funguje. Kriya zahŕňa prácu s energiami. V podstate celé stvorenie je energia.

Kriya yoga je efektívna pretože pracuje priamo so životnou energiou. Všetky yogy pracujú s touto energiou, ale zvyčajne nepriamo. Napríklad fyzické cvičenia yogy pomáhajú otvoriť kanály (čakry) pre túto energiu a vyvážiť ju. Dýchacie cvičenia zase pomáhajú prebudiť túto energiu.

Technika Kriya yogy je priamejšia. Pomáha yogimu kontrolovať životnú silu a dokáže ju tak presúvať hore a dole chrbticou vedome a na požiadanie. Podľa zakladateľa Kriya yogy Yoganandy, jedna Kriya, ktorá trvá asi pol minuty, sa rovná jednému roku prirodzeného duchovného vývoja. Príprava na pokročilú Kriya yogu trvá rok a počas tohto roka je nutné každý deň meditovať. Pokročilá Kriya yoga si vyžaduje prítomnosť gurua, ktorý dokáže pracovať s energiami.

Existuje meditácia Kriya yogy, ktorá je zatiaľ dostupná len v angličtine: http://www.ishafoundation.org/Ishakriya?gclid=CPHu1f646skCFQIGwwod5_ICew

Nada yoga

Yoga zvuku, alebo mantra yoga. Je to znalosť kvality zvuku a pôsobenia zvuku na ľudí. Nada yoga je staroveké duchovné umenie a veda vnútornej transformácie pomocou zvuku. Vychádza z dávnych skúseností dokumentujúcich fakt, že hudba, zvuky a vibrácie sú jedny z najúčinnejšich prostriedkov nie len k harmonizácií a poznávaniu našich vnútorných energií, ale aj k otvoreniu nových dimenzií nášho bytia. Meditácia pomocou zvuku je univerzálna cesta k sebarealizácii. Je dostupná a vhodná pre každého.

Yoga zvuku je veľmi zaujímavá yoga. Viac sa o nej dozviete v článku “Nada yoga” (keď bude hotový).

Bhakti yoga

Bhakti yoga je yoga bezpodmienečnej lásky, súcitu, pokory, čistoty, túžby a serióznym zámerom spojiť sa s Bohom.

Jej praktikovanie je veľmi jednoduché a je pre každého. K praktikovaniu Hatha a Raja (radža) yogy je potrebná väčšia vnútorná sila a fyzické zdravie. K Jnana (džnana) yoge je potrebný náruživý a bystrý intelekt. Jediná požiadavka pre Bhakti yogu je otvorené srdce. Bhakti yogu môže praktikovať naozaj každý. Je to odporúčaná yoga pre dnešnú dobu.

Bhakti znamená oddanosť. Stačí ak človek zahodí všetky pochybnosti, strachy a obavy a prejaví skutočnú lásku a oddanosť všemocnému Pánovi vesmíru. Pomocou Bhakti yogy človek dokáže pocítiť transcendentálnu lásku a šťastie a dokáže pochopiť kto je Najvyššia osobnosť božstva. Bhakti yoga nie je o viere. Je to o pochopení kto je najvyššia osobnosť božstva a o pocítení transcendentálnej lásky a šťastia.

Viac o Bhakti yoge sa dočítate v článku “Bhakti yoga“.

Hatha yoga

Ha a tha, slnko a mesiac, odkazujú na dva protichodné prúdy, ktoré ovládajú všetky procesy v našom tele. Hatha yoga, Raja yoga a Kriya yoga sa zaoberajú kontrolou týchto procesov.

Hatha yoga je spôsob práce s telom. Zahŕňa rôzne cvičenia (asany), očisťovanie tela a prípravu tela pre vyššiu energiu. Všetci sme živí, všetci sme ľudia. Ale nie všetci z nás vnímajú svet rovnakou intenzitou pretože stupeň našej pránickej energie nie je rovnaký. Rôzni ľudia zažívajú život rozdielnou intenzitou.

Súčasťou Hatha yogy sú fyzické cvičenia – asany. Je to podobná yoga, ktorú poznajú na západe. Avšak nie rovnaká. Hatha yoga kladie dôraz okrem fyzickej aj na duchovnú stránku človeka. Pomocou týchto cvičení si yogi pripravuje telo na vzostup energie Kundalini. Telo je vďaka cvičeniam lepšie pripravené na zvládnutie zvýšenia energie. Prvé citeľné príznaky Hatha yogy sú posilnené zdravie a nervový systém. Niektorí Hatha yogíni dokážu ovládať svoje vnútorné orgány, tok krvi a dýchanie. Niektorí yogíni dokážu zastaviť dýchanie a tlkot srdca na určitý čas. Boli na nich robené vedecké pokusy. Ježiš bol určite Hatha yogi.

Nedávno som začal cvičiť asany a je to veru zaujímavé. Za 40 minút si pretiahnem celé telo a cítim sa lepšie, zdravšie. V zdravom tele, zdravý duch.

Hatha yoga bola vyvinutá ako príprava pre Raja yogu.

Raja (radža) yoga

Raja znamená “kráľ” alebo “kráľovský”. Raja yoga je preto nazývaná aj Royal yoga – kráľovská yoga. Kráľ koná nezávisle a sebaisto. Takisto Raja yogi je autonómny, nezávislý a nebojácny.

Predpoklad Raja yogy je, že naša myseľ tvorí náš svet. Celý náš život so všetkými radosťami a strasťami nie je nič iné ako výtvor našej mysle. Ak je naša myseľ nestála, dokáže nás rozrušiť veľa vecí. Ale ak dokážeme myseľ ukľudniť, staneme sa pánmi nášho života. Yogi, ktorý dokáže ovládnuť svoju myseľ, je skutočný kráľ tohto sveta.

Raja yoga sa niekedy nazýva korunou Hatha yogy. Raja pridáva koncentráciu potom ako sú telo a myseľ očistené a vytrénované aby ostali v kľude a v pozore. Výsledok Raja yogy je vylepšenie našej sily a koncentrácie. Raja yoga smeruje všetku našu pozornosť k Zdroju bytia – k Bohu, aby sme sa s ním zjednotili. Raja yoga je známa aj ako Ashtanga (aštanga) yoga, ktorá zahŕňa 8 krokov:

  1. Yama – sebakontrola
  2. Nyiama – disciplína
  3. Asana – fyzické cvičenia
  4. Pranayama – dýchacie cvičenia
  5. Pratyahara – ústup zmyslov
  6. Dharana – koncentrácia
  7. Dhyana – meditácia
  8. Samadhi – úplná realizácia

Raja yoga v sebe zahŕňa všetky yogy ba dokonca ide za ich hranice. Raja yoga zdôrazňuje výhody meditácie pre duchovný rast a zmysluplnosť evolúcie vedomia.

Účinky Raja yogy môžu byť pocítené vo všetkých aspektoch nášho života.

Yoga verzus meditácia

Meditácia je fajn. No meditácia je len časť yogy. V každej yoge môžete nájsť iný druh meditácie. Predstavte si yogu ako auto. Meditácia je len motor auta. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete celé auto, nie len motor. Alebo môžete ísť pešo a bude vám to trvať oveľa dlhšie.

Ktorú yogu si vybrať?

Druhov yogy je celkom dosť a človek môže byť zmätený, ktorú si vybrať. Pozor na falošné yogy, ktoré sa na západnej pologuli rozšírili ako mor. Tie vám pomôžu len odľahčiť peňaženku. Vyberte si niektorú z pôvodných yóg (Bhakti, Hatha, Karma, Kriya, Raja, Jnana). Praktikovaniu yogy predchádza študovanie yogy. Predtým, než začnete praktikovať nejakú yogu, vyhľadajte si o nej informácie, či vám tá yoga vyhovuje.

Je možné praktikovať viacero druhov yogy súčasne. Každému môže vyhovovať niečo iné. Mne napríklad vyhovuje najviac Jnana yoga, potom Bhakti, Hatha a Raja yoga. Najzákladnejší kameň takmer každej yogy je meditácia. Je dobré meditovať každý deň aspoň 10 minút, neskôr aj viac. O meditácii píšem v článku “Čo mi dala meditácia“. Existuje tiež viacero druhov meditácii a je dobré vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Treba skúšať.

Je lepšie praktikovať aspoň nejakú yogu ako žiadnu. Bez praktikovania duchovných činností je život človeka ťažký. Človek si spôsobuje veľa zbytočného utrpenia svojou mysľou. Pomocou yogy si človek dokáže svoju myseľ upratať a dosianuť tak plnohodnotný, šťastný a láskyplný život. Ak máte akýkoľvek problém, či už fyzický, alebo psychický, začnite praktikovať yogu a všetky vaše problémy zmiznú. Drvivú väčšinu problémov si totiž vytvárate vo vašej chaotickej mysli. Upracte si myseľ a zrazu uvidíte svet inými očami. Problémy, ktoré ste kedysi nazývali problémami, už viac nebudú problémy ale len hlúposti.

Ak začnete praktikovať yogu, je dôležité presne dodržiavať inštrukcie yogy. Ak si ju budete chcieť prispôsobiť podľa seba, môžete si viac uškodiť ako pomôcť. Náboženstvá si ľudia prispôsobili podľa seba a vidíte ako to dopadlo. Koľko takzvaných kresťanov dodržuje destoro? Prečo ho nedokážu dodržiavať? Pretože náboženstvo nie je yoga. Pomocou striktného dodržiavania a praktikovania yogy, ľudia prirodzene dokážu dodržiavať desatoro. Trénujte zopár mesiacov yogu a uvidíte sami.

Yoga je ako droga. Keď raz pocítite jej účinky, budete chcieť viac a viac.